Hoppa till innehållet

Lakningsprocedur och riskbedömning av redoxkänsliga ämnen

Publicerad: 2 juli 2008

En kvalificerad riskbedömning av material som industriella restprodukter eller förorenad jord kräver att man tar hänsyn till det faktum att det är den rörliga fraktionen av föroreningarna som medför en risk för miljön och inte den totala halten. Laktester används inom miljöområdet för att uppskatta den rörliga fraktionen av de olika ämnen som finns i ett förorenat material.

Syftet med projektet är att genom en kunskapssammanställning identifiera de föroreningar där redoxförhållanden är viktiga för att kunna bedöma risken för utlakning samt alternativa lakningsmetoder som skulle förbättra bedömningen av dessa föroreningar och material.

clip_image002.jpg

Projektet genomförs stegvis. Första steget är en litteratursökning och en kunskapssammanställning (syftet med den här ansökan).  Det andra steget i projektet blir att testa och utvärdera alternativa lakningsförfaranden som tar hänsyn till redoxförhållanden och jämföra dessa med standardförsök.

Studien kommer

  • Att sammanställa på ett enkelt sätt för- och nackdelarna olika lakningsprocedurer samt bedöma rimligheten att använda dessa med avseende på kostnad och tidsåtgång.
  • Att visa vikten av att bedöma ett materials redoxkänslighet i relation till den omgivning där materialet kommer att hamna i (deponi, återanvändning etc.) och att ge förslag på när redoxförhållanden bör styras i samband med lakningsförsök för att komplettera dagens lakningsprocedur.
  • Att ge förslag på metod för att kvantifiera mängden redoxkänsliga ämnen som riskerar att bli rörliga under aeroba respektive anaeroba förhållanden.

 

Målgruppen för arbetet är konsulter som gör karakteriseringen av det förorenade jordmaterialet, samt miljömyndigheterna som kommer att få en bättre uppskattning av hur mycket redoxkänsliga ämnen som kan förväntas frigöras och t.e.x komma i lakvattnet och behöva behandlas. Jag har arbetat i fem år med forskning, utveckling och tillämpning inom projektet Marksaneringscentrum Norr och har god kunskap om de problem och brister som entreprenörer, konsulter och myndigheter upplever vid bedömning av förorenade massor.

Projektdeltagare