Hoppa till innehållet
Christian Maurice
Christian Maurice

Christian Maurice

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
christian.maurice@ltu.se
0920-491755
T3316 Luleå

Forskningsområde

Christian arbetat med frågor relaterade till oorganiska föroreningar och dess spridning i mark och vatten. Syftet med forskningen handlar om att bättre kunna bedöma och behandla föroreningar som finns i lösta och adsorberade i mark. Tillämpningen handlar om att fastlägga vissa ämnen i matrisen eller att frigöra dessa genom t.ex lakning. Christian arbetar med behandling av arsenik jord, täckning av gruvavfall, provtagningsstrategi och laktester. Christian arbetar inom Marksanerings-Centrum Norr (MCN).

Bakgrund

Christian är utbildad teknisk doktor vid Luleå tekniska universitet (LTU), vid institutionen för samhällbyggnadsteknisk och har examen som civilingenjör i geologi från en fransk teknisk högskola i Nancy (Frankrike) med inriktning geoteknik och teknisk miljövård. Hans forskarstudier handlade om behandling av emissioner från avfallsupplag bl.a. mha naturliga system.

Blandning av grönlutslam och aska
Blandning av grönlutslam och aska

Forskningsprojekt

Användning av grönlutslam för efterbehandling av gruvavfall

Gruvbrytning resulterar i stora mängder gråberg och anrikningssand som kan leda till negativa konsekvenser för mark, vatten och biota. Syftet med det här projektet är att undersöka om grönlutslam (GLD), en basisk restprodukt från pappersindustrin som har en låg hydraulisk konduktivitet, skulle kunna användas som vatten- och syrebarriär i tätskikt vid efterbehandling av anrikningssand. Projektet finansieras av Formas.

Kemikalier för jordtvätt av arsenikförorenad jord

Stora mängder arsenikförorenad jord deponeras som en följd av tidigare impregneringsverksamhet. Syftet med projektet är att hitta lämpliga kemikalierkombinationer för att avlägsna arsenik från jordpartiklarna. Projektet finansieras av Formas i samarbete med KTH.

Bedömning av redoxkänsliga ämnen

Redoxkänliga ämnen som t.ex. arsenik är mer rörliga under anaeroba förhållanden. Laktesterna som används idag tar inte hänsyn till redox-förhållanden och underskattar utlakning av dessa ämnen. Syftet med projektet är föreslå alternativa lakningsmetoder för material som innehåller redoxkänsliga ämnen som t.ex arsenikförorenad jord, kisaska, och hyttsten. Projektet finansieras av EU-mål 2.

Provtagningsstrategi för förorenade områden

Mycket resurser läggs ned på att undersöka förorenade områden. Trots det blir resultatet ofta dåligt. Syftet med projektet är att optimera provtagningsstrategi för förorenade områden för att få ut så mycket information som möjligt och kvalitetssäkra denna. Projektet finansieras av EU-mål 2.

Modelling for the selection of remediation strategies for TSF

Engineered multilayer covers is one solution to one of the mining industry main challenges i.e. the release of acid mine drainage (AMD), containing heavy metals, from mine waste deposits. Engineered multilayer covers can be constructed on top of sulfidic mine waste to limit oxygen and water ingress and thereby limiting generation of AMD. Numerical modelling can be used as a tool to evaluate the efficiency of the cover designs, varying hydraulic properties, number and thickness of layers of the materials used in the construction. Several designs can be tested at a low cost compared to building field tests for every change in parameter.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Performance of Excavated Sulfur-Rich Soil Stabilized with Binder: A Field Study of Mixing Efficiency (2023)

Ziagharib. A, Maurice. C, Macsik. J, Jia. Q, Laue. J
Advances in Civil Engineering / Hindawi
Artikel i tidskrift

The Drivers of Hydraulic Conductivity in Green Liquor Dregs Amended Till: Application to Reclamation of Acid Generating Mine Sites (2023)

Nigéus. S, Maurice. C, Lindblom. J
Mine Water and the Environment, Vol. 42, s. 59-69
Artikel i tidskrift

Using shrimp shells and concrete to mitigate leaching for metals from waste rock (2023)

Jia. Y, Larsen. M, Olsen. M, Maurice. C
Environmental Science and Pollution Research, Vol. 30, s. 40825-40845
Konferensbidrag

Water retention capacity as a measure to evaluate the effectiveness of a Green Liquor Dregs-amended till to cover sulfidic mine waste. (2022)

Nigéus. S, Maurice. C, Lindblom. J
Paper presented at : 2022 Conference of the International Mine Water Association (IMWA 2022), November 6-10, 2022, Christchurch, New Zealand