Hoppa till innehållet
Till vänster: Skillnad mellan hyvlat och ohyvlat virke före impregnering. Till höger: Impregneringssalter på ohyvlad splintvedsyta

702 Virkestorkningens inverkan på impregnerbarhet i furusplint del 3

Publicerad: 20 maj 2014

Projektet utvärderar problemet med ofullständigt impregnerad furusplint med kopparmedel i klass AB. Huvudfokus i projektets tidigare studier har varit att undersöka inverkan av hur olika parametrar i virkestorkningsprocessen påverkar impregnerbarheten

Område: Trämaterialutveckling
Budget: 350 000 kr
Tidplan: februari - juni 2015
Projektledare: Margot Sehlstedt-Persson, LTU

Finansiering: Detta delprojekt ingår i projektet TräCentrum Norr 2014 med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten, Skellefteå kommun, Piteå kommun, Luleå tekniska universitet samt TCNs industriparter.

Bakgrund/Syfte

Projektet utvärderar problemet med ofullständigt impregnerad furusplint med kopparmedel i klass AB. Huvudfokus i projektets tidigare studier har varit att undersöka inverkan av hur olika parametrar i virkestorkningsprocessen påverkar impregnerbarheten – parametrar som tork-ningstemperatur, fuktkvot vid impregnering, spänningstillstånd, fuktgradient, konditionering samt mellanlagringstid mellan torkning och impregnering.

När resultat från projektet som helhet avrapporterades vid ett seminarium med projektets industrireferensgrupp samt för inbjudna TCN företag (9 september 2013) efterfrågade vi som projektutförare (LTU och SP Trä) förslag till fortsatta studier. Det förslag som främst nämndes från industrirepresentanterna var att undersöka inverkan av olika hyveldjup i kombination med konditionering. Speciellt intresse fanns att vidare undersöka hur stor inverkan "kådfräknighet" efter konditionering på ohyvlat virke påverkar inträngningen – ett delresultat som presenterades vid seminariet. Virke som konditionerades i slutet på torkprocessen uppvisade ett sämre impregneringsresultat än okonditionerat virke. En hypotes är att konditioneringen lösgör och driver extraktiver mot virkesytan. Dessa ämnen skulle sedan kunna fungera som ett hinder för impregneringsmedlet att ta sig in i virket. Men eventuell hyvling innan impregnering skulle kunna ta bort dessa hinder - kan det vara så att konditionering i kombination med hyvling ger det bästa impregneringsresultatet? Med anledning av denna input från industrireferensgruppens görs därför denna ansökan

Relaterade projekt

Slutrapport

LST BD REG AC.jpg