Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

FBBB 4.4 – Framtidens Biobaserade Byggande och Boende

Publicerad: 4 maj 2016

Projekt – Höga trähus: byggmetod för högre trähus med stomme i KL-trä och limträ i samverkan med lätta volymselement.

Inom träbyggandet har det utkristalliserat sig ett antal olika byggmetoder och olika bärande system: bärande system baserat på regelkonstruktioner, bärande system med KL-trä, samt pelar-balksystem. Byggmetoder kan grovt indelas i platsbyggt och byggande med prefabricerade element, planelement eller volymselement. För högre trähus har även olika ”kombinationssystem” prövats, dvs. kombination av bärande pelare-balksystem och prefabricerade volymelement.

Det finns en ökande efterfrågan på träbaserade hus eftersom de anses bättre ur miljöhänseende, de är baserade på lokala råvaror och det är lät att transportera komponenter från fabrik till byggplats. Utvecklingen som förevarit inom trähusbyggande i Sverige har resulterat i två typer av byggsystem som har visat konkurrenskraft i olika marknadssegment. Det är dels byggsystem med korslimmade skivor (KL-trä) som används för höga trähus med komplicerad geometri och öppna ytor, dels byggsystem baserade på volymer som används för mer standardiserade hustyper med mindre öppna ytor. Byggande med KL-trä och volym-moduler är var för sig etablerade tekniker med utbyggd produktionskapacitet, vilket kan ge stor volymkapacitet på kort tid för ett utvecklat ”kombinationssystem”.

Användande av de olika byggmetoderna och bärsystemen kan förenklat indelas enligt följande:

  • 1-4 våningar: största delen träregelkonstruktioner i form av volymer eller planelement,
  • 4-8 våningar: regelkonstruktioner och volymelement, respektive KL-trä och planelement, samt
  • 8-16 våningar: ”kombinationssystem”.

Existerande svenska träbaserade byggsystem klarar 6-8 våningar. Ambition och marknadsefterfrågan finns nu att bygga betydligt högre hus, i ett första steg 12-16 våningar, men visionen är 22 våningar. Denna utveckling mot allt högre träbyggnader medför att flera frågor upp, bland annat den om svängningar och vibrationer i lätta strukturer. För att klara av att bygga högre och bättre trähus behövs nytänkande, innovativa lösningar och vidareutvecklade byggsystem.

Projektet har till syfte att utveckla byggkomponenter och metoder för att möjliggöra högre trähus som klarar nuvarande normer och krav, med målet att tydliggöra och bidra till att lösa tekniska problem för byggnader med 8-16 våningar.

Inom projektet kommer två till fyra underprojekt att genomföras med följande fokusområden:

  1. Dynamiska egenskaper för högre trähus
  2. Robusthet hos högre trähus
  3. Utveckling av metod för högre trähus med stomme i KL-trä och/eller limträ i samverkan med lätta volymselement.

Projektgenomförande kommer att ske i samverkan mellan LTU Träteknik och SP Samhällsbyggnad i Skellefteå med flera. Projektet genomförs som en industrisamverkan mellan industriparter i TräCentrum Norr (TCN).

Kontakt

Mats Ekevad

Ekevad, Mats - professor

Organisation: Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik