Hoppa till innehållet
kök
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

FBBB - Framtidens Biobaserade Byggande och Boende

Publicerad: 30 november 2016

Projekt – Marknadsförutsättningar och affärsmodeller

Den svenska snickeriindustrin står inför utmaningar som troligen skiljer sig från de vi sett i tidigare faser av industrins utveckling. Tidigare har teknik kunnat ge lösningar på de förändringar som skett i marknaden, t.ex. gav automatisering förbättrad produktivitet och ökad konkurrenskraft. De framtida utmaningarna för snickeriindustrin är dels det globala perspektivet både vad gäller marknad och konkurrens, dels agerandet på en snabbrörlig marknad med åtföljande affärsmässiga utmaningar.

Dessa utmaningar måste hanteras produktionstekniskt och organisatoriskt i takt med nya affärsmodeller.

Projektet fokuserar på marknadens förändrade behov av byggnadsdetaljer för såväl invändig som utvändig nybyggnation och ROT, samt hur detta behov ska kunna tillfredsställas med svenskproducerade produkter av inhemsk råvara på en konkurrensutsatt europeisk marknad.

Den svenska snickeriindustrin som, åtminstone i ett nationellt sammanhang, är en av huvudleverantörerna inom segmentet interiöra lösningar och kännetecknas av att ofta ha en regional marknad, traditionella marknads-/säljkanaler och höga kostnader för offert-, sälj- och beredningsarbete. Nätverk för internationella affärer saknas, E-handelsbegreppet är inte etablerat och förändrade köpbeteenden hos nya generationer är till stor del inte identifierade i denna industri. Detta i kombination med ett stort avstånd till den huvudsakliga europiska marknaden medför att förutsättningar saknas för en lönsam industriell snickeriproduktion baserad på svensk skogsråvara.

Projektets målbild är hur snickeriindustrin till lägre kostnad och baserad på lokalproducerad råvara ska kunna möta olika kundkategoriers behov – slutkonsument, arkitekt/föreskrivare, industrikund – av byggnadsdetaljer, oberoende av geografiskt avstånd. Ökad digitalisering och automatiserade processer via E-handel har identifierats som ett prioriterat arbetsområde för denna förändring, vilket medför att projektets genomförande sker via vidgad marknadskännedom och radikalt förändrade affärsmodeller där snickeriindustrin går från geografisk till digital närhet i sina kundrelationer.

Delprojektet har indelats i två s.k. underprojekt. Delprojekt 1 fokuserar på E-handelsverktygens möjligheter och utmaningar för snickeriindustrin och hur den kommer att påverka företagens affärsmodeller, medan Delprojekt 2 behandlar hur kunder uppfattar trä/träprodukter och hur dessa kundkrav ska kunna tillfredsställas via digitala medier. Denna del utgör också input till arbetet med E-handelsmetodik i delprojekt 1.

Parter

Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Nya Norrlist AB, SSC Skellefteå AB, Snidex AB, Trätrappor Norsjö AB, Vindelåns snickeri AB, Svenskt trä AB (Arbio), Sveaskog AB, SCA, Norra skogsägarna.

 

Projektledare Dick Sandberg LTU, biträdande: Olf Broman LTU

Kontakt: Olof Broman LTU