Hoppa till innehållet

TiiN DP4 – Norrländsk kvalitetstall

Publicerad: 12 maj 2016

Ett treårigt forsknings- och innovationsprojekt med start januari 2016. Det är ett samarbete mellan LTU, SP och MEFOS som upphandlad partner tillsammans med industriparters inom TräCentrum Norr (TCN).

Här kommer vi i huvudsak att arbeta med valsning av furu i kombination med olika förvärmnings- och avkylningsmetoder för att styra komprimering och låsning av det hårdgjorda skiktet.

Mål

Övergripande mål:

·       Svensk Tall är ett attraktiv konkurrenskraftigt material på en nationell och internationell marknad för golv och för slitytor, som tillverkas vid norrländsk träindustri. Utvecklade basprocesser och möjliggörande processer för ta tillvara värdet på kvalitetsfura, såsom ythårdgörning, styrning av årringsorientering, impregnering etc.

Delprojektmål efter avslutat projekt

·       Miljöriktig process framtagen för ythårdgörning av Svensk Tall.

·       Processen tillämpas för minst en produkt, t.ex. golv.

·       Minst ett förädlingskoncept framtaget för klen tall för högkvalitativ förädling.

·       Processen tillämpas för minst en produkt.

Delmål under delprojektets gång

·       Metod för ythårdgörning och låsning av hårdgjord yta framtagen

·       Processbeskrivning från stock till färdig hårdgjord produkt framtagen, samt tillhörande ekonomiskt underlag, anpassat för ett eller flera specifika företag.

Bakgrund

Skäl för delprojektet är att den högkvalitativa norrländska tallen, vilken utgör såväl basen för den förädlande lokala snickeriindustrin, som varande en viktig exportprodukt för de norrländska sågverken, tappar attraktivitet på marknaden. Det är svårt att ta betalt för de inneboende värden som finns hos detta högkvalitativa material.

Orsaksbilden är komplex och det är inte möjlig i ett enskilt projekt involvera alla aspektet. Därför fokuserar detta delprojekt dels på en av tallens största brister – dess låga hårdhet, dels på dess största marknadsmöjligheter – de estetiska och taktila egenskaperna. För stora marknadssegment som golv och andra slitytor är ytans hårdhet avgörande för produktens funktion och estetik, och därmed kundens intresse för produkten. För trä är hårdheten starkt kopplad till träets densitet. Den förhållandvis låga densiteten hos svensk tall gör också dess hårdhet låg. Hårdheten kan höjas med olika metoder, men i detta projekt ska dels val av sågmönster och borstning av ytan, dels ytkomprimering studeras.

Kvalitetsträ från tall är associerat med grova fullmogna träd, s.k. slutavverkningsträd. Skogsbruket metoder kräver gallringar av klenare träd under brukets väg mot slutavverkning. Dessa klena träd måste av både miljömässiga som ekonomiska skäl tas tillvara på ett värdeskapande sätt. Ett stort problem med dessa träd är att de innehåller en stor andel s.k. ungdomsved som är svår att använda till högkvalitativa produkter. Projekt kommer också att behandla hur de klena träden ska förädlas till högkvalitativa produkter.

Kontakt