Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

TiiN DP6 – Flödeseffektiva värdekedjor, industriellt byggande

Publicerad: 9 november 2016

Treårigt forsknings- och innovationsprojekt med start januari 2016, där LTU samarbetar med industriparters inom TräCentrum Norr.

Syfte

Att studera hur industriella träbyggare och dess underleverantörer kan övergå till en flödesorienterad produktionsstyrning.

Mål

Att finna former för att mäta flödeseffektivitet samt identifiera hinder och svårigheter som behöver lösas inom den industriella byggprocessens och dess värdekedjor.

Bakgrund

Utvecklingen inom byggindustrin har under de senaste åren gått från det klassiska upplägget med on-site byggande där hela bygget sker på plats mot en allt större andel industriellt byggande av färdiga komponenter och hela huskroppar. Fördelarna med det senare är just att varje arbetsmoment kan göras effektivare i och med att repeterbarheten ökar och därmed även förutsättningar att optimera arbetsrutiner. Genom en ökad grad av repeterbarhet ökar möjligheten att hitta lösningar för eliminering av störningskällor och variation i produktionsflödet.

På senare tid har ett allt större fokus lagts på att optimera hela värdekedjor, från tillverkare av insatsmaterial till leverans och färdigställande av byggnader. Effektiva värdekedjor kräver dock effektiva flöden som i sin tur ofta kräver förändrad styrning och planering av produktionsprocessen.

De industriella husbyggarna har goda förutsättningar att ta efter exempelvis fordonsindustrin vad gäller principer för flödeseffektiv produktion. Ett problem uppstår när ett industriellt byggföretag vill fokusera flödeseffektivitet istället för det traditionella upplägget baserat på tydligt projektinriktade objekt med tydligt fokus på resurseffektivitet. Byggindustrin saknar avtalsstrukturer och mätetal som flödeseffektiviteten kan mätas mot. Det finns heller inga verktyg för att planera en verksamhet inom byggandet på ett flödeseffektivt sätt när det kommer till samplanering för att skapa ett effektivt flöde mellan företag i värdekedjan. Planeringsverktygen och mätetalen som används är utformade för en styrning med fokus på resurseffektivitet och en verksamhet i taget.

Skillnaden mellan industriellt byggande och reguljärt byggande ligger i ansatsen att standardisera repetition i arbetet och kvalitetskontrollera processen. Ett flertal insatser har gjorts inom produktionen på det enskilda företaget; prefabricering inomhus i fabrik, robotar och lyftanordningar på bygge, standardisering av antalet varianter och storleken på produkten. Men ett industriellt byggande går inte att realisera utan en värdekedja som fungerar i takt med övriga företag i den.

Inom fordonsindustrin som det industriella byggandet populärt jämförs med så organiseras värdekedjorna genom att associeras med montageföretaget t.ex. Scania via långsiktiga leverantörsavtal som förutom leverans av varor också innefattar produktutveckling. Produktionen sker i ett produktionssystem som hanterar ett visst antal varianter vars kombination bestäms när ordern läggs s.k. modularisering. Inom byggindustrin finns inte samma vana att arbeta i stadigvarande värdekedjor. Industrin kännetecknas av ett projektorienterat arbetssätt bestående av ett stort antal lätt utbytbara underleverantörer som upphandlas var för sig för varje enskilt byggprojekt. Ett argument för detta upplägg är att hålla nere kostnaden och öka konkurrensen – en strategi som fokuserar på resurseffektivitet.

Det industriella byggandet hamnar mittemellan, infrastrukturen i den traditionella byggindustrin med regler och avtal utformade för att hantera utbytbarhet medan en traditionell industriprocess strävar efter stabilitet i flöden och standardisering.

Organisation

Projektledare: Micael Öhman, Luleå tekniska universitet

Utförare/arbetsgrupp: LTU med resurser från avdelningen för Träbyggnad och hållbart byggande samt avdelningen för Träteknik, LTU och representanter från medlemsföretagen inom Träcentrum Norr.

Kontakt

Micael Öhman

Öhman, Micael - Universitetslektor

Organisation: Träteknik, Träteknik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585374