Luis Cristovao, Sarah Rönnberg och Erik Johansson

Wall of Fame på LTU i Skellefteå utökas med tre forskarporträtt

Publicerad: 20 december 2013

Årets sista spikningsceremoni på LTU i Skellefteå är nu genomförd. En licentiat och två doktorer vid LTU i Skellefteå presenterade sina avhandlingar inför en stor publik. Sedan traditionen startade den 15 maj 2012, har 15 avhandlingar spikats.

Fyra_bilder.JPG

LTU-kören sjöng doktorssången och Ingrid Thylin, utvecklingschef på Skellefteå kommun informerade om traditionen med spikning/upphängning. Hon presenterade därefter forskarna från Luleå tekniska universitet i Skellefteå, Erik Johansson, Sarah Rönnberg och Luis Cristovao som alla kort berättade om sin forskning.

Erik Johansson, Träteknik, LTU i Skellefteå presenterade sin licentiatuppsats ”Computed tomography of sawlogs: Knot detection and sawing optimization". Avhandlingen kretsar kring kvistar i stockar; hur dessa automatiskt kan detekteras i röntgenbilder samt hur informationen om kvistar kan användas till att optimera sönderdelningsprocessen på sågverk. Detta är högaktuellt eftersom industriell datortomografi (skiktröntgen) har börjat användas på sågverk.

Luis Cristovao, Träteknik, LTU i Skellefteå, spikade sin avhandling ”Machining Properties of Wood: Tool wear, cutting force and tensioning of blades”. Forskningen är inriktad på träbearbetning. Huvudsyftet var att öka kunskapen om bearbetningsegenskaperna hos vissa moçambikiska och svenska träslag med fokus på verktygsslitage, skärkrafter och energiförbrukning. Ett annat syfte är att förbättra den dynamiska stabiliteten hos sågklingor genom att använda olika metoder för att mäta planhet, spänning och sträckning.

Sarah Rönnberg, Elkraftteknik, LTU i Skellefteå spikade sin doktorsavhandling som är inriktad mot elkvalité i samband med införandet av moderna apparater i våra hem. Fokus ligger på solpaneler, LED-lampor och elnätskommunikation. I forskningsarbetet har apparaternas samverkan testats dvs. hur de påverkar varandra och nätet.  Avhandlingen bidrar även till ny kunskap om växelverkan mellan lågspänningsutrustning och elnätskommunikation. Doktorsavhandlingens titel är: Emission and interaction from domestic installations in the low-voltage electricity network, up to 150 kHz

Ingrid_Thylin_Erik.JPG
Erik Johansson och Ingrid Thylin

Att spika upp sin avhandling är en gammal akademisk tradition som lär gå tillbaka till år 1517 då Martin Luther spikade upp sina teser på domkyrkodörren i Wittenberg som en protest och kritik mot den Romersk-katolska kyrkans försoningslära. Detta anses
vara startpunkt för reformationen. Agerandet togs vidare till universiteten där det nu är tradition att tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras så att alla som vill, kan läsa den och komma med kritik under disputationen.

Att doktorera innebär, att bedriva studier och forskning som är avsedda att leda till doktorsexamen. Detta tar på heltid 4 år. Under tiden är man doktorand. Att disputera innebär att inför en opponent, d v s en ämnesexpert inom området som också är examinator och en betygsnämnd försvara sin doktorsavhandling. När avhandlingen är godkänd är doktoranden disputerad och därmed doktor.