Hoppa till innehållet

Träets möjligheter

Publicerad: 24 februari 2015

Trä är ett svenskt styrkeområde. Svensk träindustri och dess underleverantörer har mycket stor betydelse för Sveriges exportintäkt, sysselsättning och hållbara samhällsutveckling. I Sverige finns ca 8000 företag inom sektorn trärelaterade produkter. Sektorn omsätter 98 miljarder kronor och har 44 000 anställda. Exportvärdet uppgår till ca 47 miljarder kronor. Därtill kommer de jobb som skapas indirekt hos underleverantörer, maskintillverkare, konsulter, service och andra sektorer.

Trä är en förnybar och nationell resurs med stora miljömässiga, tekniska och estetiska fördelar som ska användas för att skapa tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i vårt land.

En alltför stor andel av träråvaran lämnar dock landet i form av bräder och plank på grund av en i många fall svag integration framåt i värdekedjan

Variabilitet medför utmaningar

Trä är ett biologiskt material där ingen bit är lik den andra. Detta faktum är en stor konkurrensfördel när den enskilda träbiten kommit på plats i en träprodukt. I tillverkningsfasen är dock träets variabilitet en stor utmaning eftersom det kräver en individuell behandling av varje träbit. Tidigare (fram till 50- talet) hanterades träets variabilitet med hjälp av ett gediget hantverkskunnande. Därefter har ökade produktivitetskrav inom träindustrin medfört en bulkhantering av träråvaran vilket inneburit att man inte utnyttjat råvaran på ett optimalt sätt.

Hela trädet nyttjas

Internationellt sett är Sverige en ledande producent och exportör av skogsindustriprodukter. Intäkterna från skogsin­dustrins export är en av hörnstenarna i svensk ekonomi. Skogsindustrin möter emellertid en ständigt hårdnande global konkurrens, inte minst från nyetableringar i Asien och Sydamerika men också från produkter baserade på ändliga råvaror som produceras till låga kostnader.

En styrka inom svensk skogssektor har varit och är att vi på ett effektivt sätt nyttjar hela trädet till produkter som är efterfrågade på den internationella marknaden. Inom sektorn tillverkas främst solidträprodukter, massa och papper samt energi. När nu konkurrensen inom vissa produktområden ökar så innebär det också på sikt en ökad påfrestning inom andra delar av sektorn. Här har definitivt träindustrin en nyckelroll. Som framgått av ovanstående resonemang är po­tentialen för ökad användning av träprodukter mycket stor.

Industriellt byggande långt framme

Utan en målmedveten satsning på omställning av skogsindustrins produktsortiment riskerar näringens bidrag till landets exportintäkter och sysselsättning att succesivt avta. För att undvika det krävs en högre grad av vidareförädling, utveckling av nya produkter, systemlösningar och tjänster.

Svensk träindustri har i en internationell jämförelse generellt sett en hög teknisk och kommersiell standard. Detta gäller framförallt industriellt byggande av trähus och produktion av sågade trävaror. Inom snickeri- och möbelområdet är bilden av den tekniska och kommersiella nivån mera blandad. Här finns helt klart en stor förbättringspotential.

Målet med forskningen

Vårt mål är att med befintlig och ny teknik ge trämaterialet de fysikaliska, kemiska och estetiska egenskaper som optimerar slutprodukternas funktioner. Vi sammanlänkar trämaterialets råvaruegenskaper med egenskapsförädlande processer som tillför nya kvaliteter och funktioner till skogsråvaran. Utveckling av nya miljövänliga och kostnadseffektiva processer för förädling och modifiering av träets egenskaper är av största vikt. Det är även viktigt att visa på trämaterialets fördelar i jämförelse med andra byggnadsmaterial ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Prioriterad forskning

 • Egenskapsdefiniering av viktiga träproduktgrupper.
 • Vidareutveckling av sätt att egenskapsförädla trä med olika miljövänliga modifieringstekniker.
 • Analys av samband mellan produktparametrar och till­verkningsprocess med hjälp av statistiska verktyg.
 • Förädling av lågkvalitativa inhemska träslag.
 • Utveckling av metoder för dimensionsstabilisering av trä.
 • Studium av inverkan på trämaterialegenskaper av impreg­neringsmedel och processparametrar.
 • Trämögel i utomhusapplikationer i relation till process och materialparametrar.
 • Studier av kemiska VOC emissioner från trä avsett för inomhusändamål.
 • Hårdgörning av trä genom samtidig komprimering och termisk modifiering.
 • Termisk modifiering och efterbehandling för förbättrad beständighet hos trä i utomhusanvändning.
 • Torkning och kollapsreaktioner hos vissa träslag.
 • Studium av inre sprickor och orsaken till dess uppkomst vid termisk modifiering.
 • Modellering av torkningsprocessen särskilt med fokus på den kapillära torkningsfasen.
 • Gas- och vätskepermeabilitet hos olika träslag för att diagnostisera torknings- och impregnerbarhet.
 • Träfiberskivors egenskaper baserade på värmebehandlade träfibrer.
 • Utveckling metoder för verifiering och beräkning av de verkliga livscykelkostnaderna och den långsiktiga miljöpåverkan av olika produkter, t.ex. olika modifierings-och ytbehandlingsmetoder.
 • Utveckling av sensorer som registrerar mekaniska, fukt­tekniska och åldringsrelaterade parametrar.