VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 22 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 13 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, två koordinatorer och 17 doktorander.

Artikel i tidskrift
Al-Madhlom. Q, Nordell. B, Chabuk. A, Al-Ansari. N, Lindblom. J, Laue. J, et al.
Groundwater for Sustainable Development, Vol. 10
Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 97
Artikel i tidskrift
Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 709
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik