Hoppa till innehållet

VA-teknik

Vårt forskningsområde bidrar till mera uthålliga vattensystem inom byggd miljö med fokus på:

  • Snö- och dagvattenkvalitet
  • Dagvattenrening (biofilter, dammar och avancerad rening)
  • Grön infrastruktur och anpassning av VA-systemet till klimatförändringar
  • Avloppsledningsnät (tillskottsvatten, renoveringsstrategier, fettproblematik och innovativ ledningsläggning)
  • Planering och ansvar för dagvatten
  • Avloppsrening i småskaliga avlopp

Dessutom bidrar vi med flera kurser till civilingenjörsutbildningarna Väg och Vatten, Naturresursteknik samt Arkitektur samt det 2-åriga programmet Samhällsbyggnad.

Forskningsämnet etablerades 1993 och har sedan dess producerat 24 doktorsavhandlingar. Idag består forskargruppen av 11 seniora forskare, 2 adjungerade professorer, två koordinatorer, två forskningsingenjörer och 23 doktorander.

dagvatten
Anmäl dig till kursen Dagvatten som ges online 22-24 februari 2022

Det är hög tid att anmäla sig till kursen Dagvatten som går av stapeln i februari. På grund av pandemin ges kursen online på distans. Den här kursen behandlar dagvatten i stadsområden med fokus på hållbar, modern dagvattenhantering, inklusive blå-grön infrastruktur.

Spillvattenflöden från hushåll med enskilt avlopp
Ny rapport: Spillvattenflöden från hushåll med enskilt avlopp

I denna rapport presenteras resultaten från en undersökning av flöden till minireningsverk som finansierades av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag. 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Lange dissertation
Behandling av metaller och mikroplast i dagvattenbiofilter

Den 10 december 2021 disputerade Katharina Lange i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, då hon la fram sin avhandling ”Behandling av metaller och mikroplast i dagvattenbiofilter”. Biofilter används allt mer för att rena dagvatten. Det övergripande syftet med doktorsavhandlingen var att bidra till en ökad förståelse för rening av metaller och deras olika fraktioner samt mikroplast i dagvattenbiofilter.

Dag&Nät logga för kort
Dag&Nät

Dag&Nät vid LTU utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätsområdet.

DRIZZLE SWE
DRIZZLE

Centrum för dagvattenhantering