Hoppa till innehållet
GrönNano fulltext.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

GrönNano 2

Publicerad: 19 juni 2014

I projektet GrönNano jobbar vi för att:

• utveckla avancerad teknik för behandling av dagvatten
• utveckla och bygga grön infrastruktur
• förbättra implementeringen av hållbara dagvattenlösningar
• minska miljöpåverkan från dagvatten på sjöar och vattendrag
• minska risken för översvämningar
• bidra med estetiskt attraktiva livsmiljöer
• skapa helhetslösningar för innovativ dagvattenhantering

Dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten, sågs tidigare endast som ett problem som behöver transporteras bort vilket löstes med ledningssystem som började användas redan under 1800-talet. Dessa system klarar tyvärr inte av att uppfylla dagens och morgondagens alla behov; bland annat har klimatför­ändringar lett till att större vattenmängder faller ned på kortare tid än tidigare, vilket leder till överbelastning av ledningsnätet och kan resultera i både översvämningar och bräddning av avloppsvatten.

Ett ytterligare problem är att när dagvatten rinner genom våra städer sköljer det med sig föroreningar från hårdgjorda ytor. Det rör sig exempelvis om metaller, PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten), oljor, bakterier och partiklar som finns på vägar, byggnader, parkeringar mm. Idag förs det mesta av detta vatten via ledningssystemet orenat ut till recipienten. EU:s vattendirektiv ställer dock krav på att vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag inte får försämras. Därmed krävs ett omhändertagande av dagvattnet på ett helt annat sätt än vad som sker idag.

GrönNano tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan, genom kombination av grön infrastruktur (såsom gröna tak, dagvattenbiofilter och -dammar) och avancerad reningsteknik. Genom att använda grön infrastruktur tas vattnet omhand där det faller ned, på ett mer estetiskt tilltalande sätt än dagens dominerande ledningssystem. Därmed minskas vattenvolymerna både till brädd- och dagvatten, och risken för översvämningar minimeras. Dess­utom renar den gröna infrastrukturen vattnet från näringsämnen och partiklar, dvs. den fungerar som förbehandling för fortsatta reningen med avancerad reningsteknik, som i sin tur tar hand om föroreningar.