Arbetspaket

Publicerad: 28 maj 2018

Arbetet i denna tredje projektetapp bygger vidare på resultat från GrönNano2 och arbetet bedrivs inom fem arbetspaket:

AP1: Avancerade reningskomponenter för dagvatten

Inom detta arbetspaket utvecklas innovativa tekniker som kan integreras i befintliga dagvattensystem när ytterligare rening av vattnet krävs.

Arbetspaketledare: Annelie Hedström, Luleå tekniska universitet

AP2: Dagvattenrening med grön infrastruktur

Här utvärderas olika system för dagvattenrening, som exempelvis gröna tak, skärmdammar och biofilter.

Arbetspaketledare: Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet

AP3: Modeller för dagvattenkvalitet och utveckling av bedömningskriterier

I detta arbetspaket tas rekommendationer för provtagning av dagvatten fram. Exteriöra byggnadsmaterial utvärderas för att möjliggöra bedömning av miljöpåverkan.

Arbetspaketledare: Heléne Österlund, Luleå tekniska universitet

AP4: Fördröjning med grön infrastruktur

Mätresultat från gröna tak tillämpas för att utveckla befintliga modeller med hänsyn till säsongsvariationer. Fördröjningseffekter av öppna dagvattenlösningar mäts och datat integreras i hydrologiska modeller.

Arbetspaketledare: Günther Leonhardt, Luleå tekniska universitet

AP5: Affärsutveckling och helhetslösningar

I detta arbetspaket genomförs aktiviteter som är kopplade till produktutveckling, affärsutveckling av helhetslösningar samt strategier för resultatspridning till företag utanför konsortiet.

Arbetspaketledare: Jan-Olof Olofsson, VD, Rent Dagvatten