Hoppa till innehållet
Sweco, fördröjning av dagvatten
Fördröjning av dagvatten med hjälp av lösningar under mark och öppna lösningar. Foto: Sweco Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete inom dagvattenfördröjning hos Sweco

Publicerad: 27 oktober 2020

Fördröjning av dagvatten – skillnader mellan öppna lösningar jämfört med lösningar under mark

Intresset för dagvattenlösningar ovan mark ökar, bland annat eftersom dessa generellt sett har en större förmåga att hantera kraftiga regn samt att de även kan bidra positivt till stadsmiljön och innebära fördelar för växter och djur. Dock kan dessa anläggningar behöva större markanspråk än de under mark. I tidiga skeden när områden planeras, finns det ofta tillräckligt utrymme för att anlägga öppna dagvattenanläggningar, exempelvis diken, svackdiken, dammar. I senare skeden i samband med att områden höjdsätts och andra behov tydliggörs, finns risken att utrymmet används till annat och att dagvattenanläggningen istället blir en lösning under mark, exempelvis ledningar, rörmagasin, stenkistor, dagvattenkassetter.

I detta exjobb föreslår vi att en jämförelse görs mellan val av öppna dagvattenlösningar och lösningar under mark, utifrån flera aspekter. Typ av anläggningar som studeras väljs i senare skede, efter att exjobbets omfattning och inriktning tydliggjorts. Jämförande aspekter väljs också i senare skede, men kan exempelvis vara kostnad vid anläggande, övriga kostnader, fördröjningsfunktion, markanspråk, drift och underhåll. Studien föreslås genomföras för ett mindre detaljplaneområde, med möjlighet till studieområden i relation till någon av Swecos genomförda eller pågående dagvattenutredningar. Som ett delmoment föreslås även att skillnader i beräknat fördröjningsbehov jämförs mellan verktyget StormTac och metodik via Svenskt Vattens P110.

Sweco logotyp

Kontaktpersoner:

Gustaf Josefsson Köhler, gruppchef Luleå Vatten
Karolina Bennitz, utredare Vatten

Gruppen ”Luleå Vatten” på Sweco består i dagsläget av 11 utredare/projektörer/uppdragsledare som bland annat arbetar med frågor inom områdena: dagvatten, avvattning, hydrologi, hydrogeologi, ledningsteknik, VA-teknik, VA-processer, mm.