Hoppa till innehållet
Husarviken vid Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Husarviken vid Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.Foto: Holger Ellgaard (wikimedia) Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete inom rening av och resursutvinning ur gråvatten från sorterande avloppssystem

Publicerad: 22 april 2021

Näringsåtervinning ur sorterande system i Norra Djurgårdsstaden

Bakgrund

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar tillsammans med Stockholm Stad att implementera ett sorterande system för avledning av avlopp och matavfall i ett bostadsområde i Norra Djurgårdsstaden (NDS). Som en del i arbetet deltar SVOA tillsammans med flera aktörer, bl.a. Luleå tekniska universitet och RISE, i MACRO 3-projektet (mat i cirkulära robusta system). Målet är att på ett resurseffektivt sätt ta till vara och återanvända näringsämnen och energi.

exempel på sorterande system
Exempel på sorterande system (Bild från NSVA Helsingborg).

I NDS kommer svartvatten (från toaletter), gråvatten (bad, tvätt, dusch) och matavfall (köksavfallskvarn) avledas i separata ledningar till resursutvinningsanläggningen. Svartvattnet och matavfallet innehåller energi som kan omvandlas till biogas samt fosfor och kväve och andra växtnäringsämnen som kan ersätta konstgödsel.

Gråvattnet, som utgör det största flödet, innehåller värme och vatten som kan tillvaratas. Genom att behandla gråvattnet lokalt och antingen återanvända det för bevattning eller släppa ut det till recipient,  avlastas dessutom det befintliga avloppsledningsnätet.

Det finns i dag ett fåtal områden i Sverige och Europa med sorterande system i stadsmiljö. I Sverige finns H+ i Helsingborg som nyligen tagits i drift. Fokus i de flesta projekt ligger på näringsämnen och energi från svartvatten och köksavfall. Därför vill vi i detta projekt fokusera på tekniker för behandling och resursutvinning ur gråvatten.

Uppdrag

Projektets mål är att ta fram ett förslag på en lämplig processlösning för behandling av gråvattnet i stadsmiljö. Processlösningen ska innefatta värmeutvinning, rening till en kvalitet som tillåter bevattning under sommartid och utsläpp till recipient under vintertid samt hantering av slam och andra eventuella biprodukter. Projektet omfattar:

  • Undersökning av gråvattens sammansättning och temperatur (litteratur, referensanläggningar)
  • Jämförelse och analys av möjliga tekniker och teknikkombinationer där energi-,  kemikalie- samt utrymmesbehov ingår, samt eventuellt kostnader
  • Potential till energiutvinning
  • Förslag till val av en processlösning för NDS i Stockholm inklusive uppskattning av utrymmesbehov, energibalans och övergripande investerings- och driftkostnadskalkyl

Fokus ska ligga på tekniker och processlösningar. Resultatet redovisas muntligen vid en slutredovisning samt skriftligen i en tydlig och välunderbyggd rapport.

Examensarbetet (30 hp) utförs under höstterminen 2021 vid Luleå tekniska universitet (LTU). Handledare från LTU är Inga Herrmann och examinator är Elisabeth Kvarnström. Handledare på SVOA är Sofia Andersson och Kristina Stark Fujii.

Ansök

Om du är intresserad av examensarbetet, skicka in en ansökan eller ställ frågor till Kristina Stark Fujii (kristina.stark.fujii@svoa.se, 08 522 133 52) senast 1 juni, och glöm inte att beskriva varför du är intresserad av projektet och varför du är en bra kandidat.