Hoppa till innehållet
flödesmätning
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Osäkerheter i flödesbestämningar från billiga mätsensorer - IoT

Publicerad: 12 maj 2020

Spillvattenflöden i befintliga avloppsledningsnät är en viktig data som kan påverka beslut om framtida exploateringar, förnyelse av ledningsnätet, bekämpning av tillskottsvatten/bräddningar samt möjligheter för återvinning av spillvattenvärme. Man kan också säga att ju högre tids- och rumslig upplösning av flödesdata, desto bättre beslut kan tas i slutändan.

Att kontinuerligt mäta spillvattenflöden på olika platser i ledningsnätet är dock resurskrävande med traditionella mätare, baserat på vattenstånd och vattenhastighet. En annan metod är att installera vattennivåmätare som är billigare, kräver mindre skötsel  och kan därmed installeras på fler platser. Nackdelen är dock att flödet behöver beräknas med Mannings ekvation och mätnoggrannheten kan sänkas kraftig på grund av osäkerheter i ledningsgeometri, Mannings tal och lutning eller på grund av eventuella ansamlingar av t ex sediment och fett som orsakar bakvattenflöden i systemet.

Syftet med exjobbet är att utreda hur osäkerhet av flödesmätningar med billiga vattennivåmätare kan hållas ner genom lämpligt urval av mätpunkter, redundanta mätningar, mätning av andra faktorer (exempelvis temperatur) samt inlärning av mönster i realtidsdata som kan indikera bakvatten eller tillskottsvatten. Arbetet syftar också att utforska hur mätningarna kan stödja realtidsdrift och underhåll av ledningsnät (indikera avvikelse från systemets normaltdriftläge), även i förhållanden som inte är lämpliga för noggrann mätning av spillvattenflödet.

Arbetet kan innebära dataanalys- och/eller fält- och/eller labbarbete. Examensarbetets omfattning och detaljerad inriktning fastställs efter diskussion och överenskommelse mellan student, handledare/examinator och eventuellt intresserad kommun/VA-bolag.

Youen Pericault

Youen Pericault, Doktorand

Telefon: 0920-493528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser