Hoppa till innehållet
snösmältning
Försöksuppställning för bedömning av föroreningstransport vid snösmältning Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avskiljning av mikroplast från dagvatten och snö (2020-2021)

Publicerad: 14 december 2020

- i biofilter, sedimentationsanläggningar och från snöhögar

Trots att mikroplastproblematiken har uppmärksammats under senare år saknas det fortfarande mycket kunskap både kring dess förekomst i dagvatten och kring dagvattenreningsanläggningars funktion. En stor kunskapslucka är bristen på mätvärden från dagvatten och reningsanläggningar. Detta gäller för Sverige, men även internationellt. Befintlig kunskap om mikroplastförekomst i dagvatten är ofullständig eller bygger delvis på resultat från modelleringar; mätdata saknas i stor utsträckning.

Förekomsten av mikroplast i form av däck- och vägpartiklar i urban snö från plogvallar har visat sig vara höga. I vissa städer dumpas bortforslad snö direkt i ytvattenförekomster medan de på andra ställen läggs på lokala eller centrala landtippar. Från tidigare studier vet man att partiklar i snö, i hög grad stannar på marken där snön legat medan endast en bråkdel följer med smältvattnet. Det finns en potential att minska spridningen av mikroplast från trafik bara genom att välja rätt strategi för snöhantering och denna studie kan ge en första inblick.

Biofilter Sundsvall
Biofilter Sundsvall

Reningsförmågan av biofilter med hänsyn till mikroplast har (så vitt vi vet) inte undersökts överhuvudtaget. Eftersom biofilter implementeras i stor utsträckning både i Sverige och andra länder är detta även detta en efterfrågad och relevant effekt av detta projekt.  Samma gäller för sedimentationsanläggningar.

Projektet kommer att ge ny kunskap om:

  • Mikroplastförekomst och -koncentrationer i dagvatten (både vägavrinning och snösmältning)
  • Spridning av mikroplast vid dumpning av snö i vattenförekomster kontra upplag på land
  • Reningsförmåga av dagvattensedimentationsanläggningar och dagvattenbiofilter

Sammanfattningsvis kommer detta projekt ha en mycket stor potential att bidra med ny, relevant och efterfrågad kunskap både hos teknikleverantörer, kommuner, myndigheter och konsulter.

Projektet är finansierat av Naturvårdsverket. Utvärdering av biofilter genomförs i Sundsvall i samarbete med MSVA och inom klustret Dag&Nät. Tidigare provtagningar av snösmältning och dagvatten till biofilter har redan genomförts inom projektet GrönNano i samarbete med IVL.

Kontakt

Arya Vijayan

Arya Vijayan, Doktorand

Telefon: 0920-492135
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Katharina Lange

Lange, Katharina - Postdoktor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493264

Helene Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kerstin Nordqvist

Kerstin Nordqvist, Forskningsing 1:e

Telefon: 0920-491635
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser