Hoppa till innehållet

Bakterieutsläpp från små avlopp (2015-2016)

Publicerad: 20 augusti 2015

I detta projekt undersöks förekomsten av bakterier i utgående vatten från markbäddar och anläggningar med alkaliska filter. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten.

Små avloppsanläggningar är de ofta lokaliserade vid små recipienter vilket gör att risken för spridning av patogener från sådana anläggningar förhållandevis stor. Däremot är kunskapen om reduktionen av bakterier och patogener i små avloppsanläggningar begränsad. Vissa typer av anläggningar har en förhållandevis stor potential till bakteriereduktion. Detta gäller exempelvis markbäddar, såvida de utvecklat en välfungerande biohud, vattnets uppehållstid är lång och anläggningen har en tillräckligt stor omättad zon. En annan typ av små reningsanläggningar som har hög potential att reducera bakterier är de system som på något sätt inkluderar alkaliska filter. Dock minskar den effekten med tiden anläggningen varit i bruk, men hur den minskar med drifttiden är mycket sparsamt undersökt.

Syftet med projektet är därför att undersöka bakterieförekomsten i utgående vatten från markbäddar och alkaliska filter i relation till anläggningarnas och/eller filtermaterialens hydrauliska belastning och drifttid. Resultaten från denna studie avser att underlätta framtida bedömningar av avloppsanläggningar vid tillståndsprövning där särskilt hälsoperspektivet bör beaktas.

Både markbäddar och alkaliska filter väljs ut och provtas. Urvalet baseras på bland annat ålder och både nyare och äldre ingår. Tre provtagningskampanjer genomförs under hösten 2015 och våren 2016. Proverna analyseras i duplikat med avseende på två olika indikatorbakterier; intestinala enterokocker samt E. Coli, vilka båda ingår i EU:s badvattendirektiv för bedömning av badvattenkvalitet. Därutöver analyseras också pH och suspenderat material för att bedöma anläggningarnas status och funktion. Insamlad data utvärderas statistiskt för att identifiera skillnader mellan anläggningar. Dessutom kommer det att undersökas hur anläggningarnas hydrauliska belastning och ålder påverkar bakterieutsläpp.

Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och är ett samarbete mellan LTU, länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun, Vännäs kommun, Robertsfors kommun och Skellefteå kommun.

Kontakta oss

Projektledare

Hedström Annelie.jpg

Annelie Hedström

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 23 09

e-post: annelie.hedstrom@ltu.se

Forskare

ingher.jpg

Inga Herrmann

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 25 28

e-post: inga.herrmann@ltu.se

Nordqvist Kerstin_1.jpg

Kerstin Nordqvist

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 16 35

e-post: kerstin.nordqvist@ltu.se