Dagvattenkvalitet

Städernas ytor bär på en mängd olika diffusa föroreningar, som följer med när regn- och smältvatten rinner genom staden, den s k stadstvätten.

Några av de viktigaste föroreningskällorna är avrinning från byggnadsytor och gator, samt tidigare infångade föroreningar såsom sediment mm som frigörs från dagvattenbrunnar, ledningssystem, och dagvattendammar vid större regn. Två aspekter är speciellt viktiga när det gäller dagvattenföroreningar, nämligen källor till farliga kemikalier eller mikrobiologiska patogener i dagvatten, respektive avhjälpande åtgärder, oftast i form av rening av dagvatten. För att kunna utveckla behandlingsmetoder och behandlingstekniker för dagvatten behövs mer kunskap om dagvattnets innehåll.