Hoppa till innehållet

StormTac

Publicerad: 2 juni 2021

StormTac AB är ett litet konsultföretag som arbetar med utredningar avseende dagvatten- och recipientutredningar, projekt och forskning.

Företaget har utvecklat och erbjuder applikationen StormTac Web, som är en dagvatten- och recipientmodell för kvantifiering av föroreningar och utformning av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten. I en enda modell inkluderar StormTac Web interaktionerna inom hela avrinningsområdet; avrinning och basflöde, föroreningstransport, recipientpåverkan och kriterier för rening, dimensionering av system för transport, föroreningar och anläggningar för fördröjning av flöden. Modellen används som ett verktyg för åtgärdsplanering och är lämplig för både kvantitets- och kvalitetsberäkningar inom avrinningsområden. Inom StormTac AB finns en lång erfarenhet inom modellering och kompetens i att vidareutveckla modellen enligt marknadens behov. Kunderna inkluderar konsultföretag, kommuner och universitet i flera länder.

Medverkan i DRIZZLE

StormTac AB medverkar inom DRIZZLE genom att utreda och ta fram förbättrad metodik för dimensionering och beräkning av reningseffekter av främst innovativa dagvattenösningar för implementering i StormTac Web . Mer specifika arbetsmoment är:

  1. Ta fram förbättrad metodik för beräkningar så att anläggningarna både har flödesutjämning och rening som funktion på ett mer detaljerat sätt än tidigare för olika anläggningar. Den flödesutjämnande funktionen utförs mer detaljerat med hänsyn till transportsystemets utjämnande förmåga och därmed hänsyn till rinntid.
  2. Utreda och implementera i StormTac Web tillsatser av biokol och andra tillsatser (t.ex. kompost) samt vegetation i olika anläggningar och dess effekt på reningen.
  3. Utreda och implementera skärmbassänger, torra dammar, flytande våtmarker och permeabla beläggningar i StomTac Web.
  4. Utreda och uppdatera minsta möjliga utloppshalter i olika anläggningar (påverkar kraftigt val och storlek av anläggningarna). 
  5. Uppdatering av schablonhalter för dagvatten från olika markanvändning för många ämnen samt för reningseffekter, litteraturstudier och sammanställning i databas.
  6. Utreda och implementera i StormTac Web ändrade vattendjups påverkan på reningseffekten i dammar.
  7. Inventera fler data från fallstudier och uppdatera de empiriska formlerna för beräkning av reningseffekt för ca 15 st. anläggningstyper.