Aarsleff

Publicerad: 1 februari 2019

Aarsleff är Danmarks största Bygg- och Anläggningsentreprenör med verksamhet främst i norra Europa. De huvudområden som utgör basen i koncernen är anläggning, grundläggning och rörteknik.

I verksamheten finns samhällsbyggande inklusive avslutade och pågående projekt inom klimatanpassning, digitalisering av verks- och driftsfunktioner, anläggande av vatten- och avloppsverk, kustnära erosionsskydd, hövder, strandskoning, strandfodring och vegetationsetablering.  Aarsleff Rörteknik är marknadsledande inom ledningsförnyelse i Sverige och koncerntillhörigheten gör att erfarenheter hämtas från övriga Europa. I samspel med kunder och partners bygger vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Aarsleff är börsnoterat vid Nasdaq Copenhagen A/S, omsätter 18 mdr SEK och har 6 500 medarbetare.

Medverkan i DRIZZLE

Vi i Sverige tillsammans med våra kollegor i övriga Europa är väl medvetna om att dagvattenfrågor är viktiga. För att bygga och bevara ett hållbart samhälle krävs även hållbara lösningar. Lösningars långsiktighet ur kvalitets- och kvantitetsperspektiv söks och för vår del görs det genom tätt samarbete med expertis. Vi finner den internt, bland kunder, hos partners och inom forskningsvärlden. Tillgång till erfarenhet av vår mycket stora vattenbyggande verksamhet och vår svenska organisations beredskap är vårt bidrag i projektet. Vi vill som medlemmar i DRIZZLE bidra till att projektets framgång blir maximal i dess forskningsinsatser och att forskningsresultat kan utvecklas till största nytta för dagvattenintressenter och framförallt vår framtida miljö.