Hoppa till innehållet

Miljöförvaltningen i Stockholms stad

Publicerad: 1 februari 2019

Miljöförvaltningen arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Inom vattenområdet arbetar förvaltningen med att föreslå stadsövergripande handlingsplaner och program som syftar till att beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas för att följa EU:s vattendirektiv. I Stockholms urbana miljö handlar detta arbete till stor del om att ta omhand och rena dagvattnet.

Medverkan i DRIZZLE

Miljöförvaltningen i Stockholm deltar i DRIZZLE för att kunna ta del av och medverka i utvecklingen av nya metoder för dagvattenrening sett både ur kvalitets- och kvantitetsperspektiv. Staden behöver vidta omfattande åtgärder för att rena dagvattnet så att miljökvalitetsnormerna för vatten som följer av EU:s vattendirektiv ska kunna följas. Det finns ett stort behov av att utveckla yteffektiva reningstekniker och anläggningar som fungerar i tät stadsmiljö.

DRIZZLE:s vision och strategi ligger i linje med stadens Handlingsplan för god vattenstatus och stadens dagvattenstrategi som båda antogs av kommunfullmäktige i mars 2015. Stockholms stads åtagande I DRIZZLE är bland annat att erbjuda plats för att utveckla “case” för urban dagvattenhantering där ny teknik och forskning kan testas. Staden finansierar även kommundoktoranden Lisa Öborn inom ramen för DRIZZLE.