Hoppa till innehållet

Effekter på VA-system orsakade av klimatförändring (avslutat 2008)

Publicerad: 12 december 2006

Framtida klimatförändring, med t.ex. mer intensiva regn, påverkar dräneringssystemet i städerna och orsakar problem. Därför finns det ett behov av att förstå och utvärdera påverkan och konsekvenserna bättre. I dag är förnyelsetakten av dräneringssystemet långsam i de flesta svenska städer men det är troligt att hastigheten ökar i takt med problemen. När då systemen renoveras är det viktigt att ta hänsyn till konsekvenserna av ett förändrat klimat och dimensionera systemet därefter. Vad blir problemen eller möjligheterna? Vilka vattensystem kommer att orsaka mest problem ur ett tekniskt- eller ekonomiskt perspektiv? Blir systemen mer energikrävande? Kommer de att bli mindre hållbara?

Effekter på VA-system orsakade av klimatförändring

Det övergripande syftet med detta projekt är att öka kunskapen om hur stadens dräneringssystem kommer att påverkas av klimatförändring samt att utveckla strategier och metoder för att möta denna nya situation. En helhetsbedömning är nödvändig för att ta hänsyn till problem som uppstår i på grund av klimatförändring, som miljöaspekter, ekonomi, markanvändning och sociala aspekter.

Syftet är också att utveckla modeller som kan simulera påverkan på stadens dräneringssystem med avseende på ytavrinning, dränering, avloppsledningssytem, läckage, dagvattenanläggningar och reningsverk. För att testa modellerna för olika scenarios genomförs fallstudier i nära samarbete med avnämare. Resultaten blir ett stöd vid framtagandet av nya policy- and beslutsdokument avseende avloppssystem och dränering i våra städer.

Resultaten blir ett stöd vid framtagandet av nya policy- and beslutsdokument avseende avloppssystem och dränering i våra städer. Dessutom möjliggör resultaten riskvärderingar och planering för anpassning av befintliga system.

Projektresultaten publiceras på olika sätt både nationellt på seminarier och i tidskrifter samt internationellt på konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Vidare kommer två licencitat examina att avläggas. Publikationer under projektets gång finns i publikationslistan för Karolina Berggren och Mats Olofsson.

Detta projekt är finansierad av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS).

 

Deltagare i projektet