Hoppa till innehållet

Fett i avloppsnät - Kartläggning och åtgärdsförslag (2007-2009)

Publicerad: 24 juni 2008

Matfett och -olja som släpps ut till avloppsnätet kan orsaka driftproblem. Denna enkätstudie har visat att nästan alla kommuner i Norge och Sverige upplever problem på grund av fettet.

pabyggnadavlopp_01.jpg
(Bildkälla: PULS AB, Staffanstorp)

Problemet

Att fett i avloppsnätet är ett problem beror främst på fettpåbyggnad på ledningsväggarna som minskar rördiametern vilket kan  leda till bräddning av avloppsvatten. Påbyggnad uppträder ofta i pumpstationer eller svackor. Fettpåbyggnad beror på förtvålning av matfettet. Dessutom gynnar fettsyrorna korrosionen av betongrör. Fettet kan även påverka reningen på reningsverket samt bidrar till dåliga arbetsmiljöer.

Målet för VA-verksamheten måste alltså vara att förebygga fettutsläpp till nätet redan vid källan innan fettet släpps ut till nätet. Källorna är både livsmedels- / matfetthanterande verksamheter samt privata hushåll.

Åtgärder

Fettavskiljare är vanliga för verksamheterna. Dock saknar en hel del verksamheter avskiljare och ofta underhålls de inte tillräckligt bra. En otillräcklig tömningsfrekvens och -uppföljning har identifierats som ett vanligt förekommande problem.

vattenavlopp_01.jpg

Fettinsamlingen finns i både Sverige och Norge för verksamheter. Försök pågår med fettinsamling för hushållen och erfarenheter från till exempel Österrike visar att detta kan vara en framgångsrik åtgärd. Även fettinsamlingsmängder från verksamheterna kan öka. Insamlat fett(-slam) är en värdefull resurs som kan användas som råvara eller energibärare (eldning, biobränsle, rötning). Gränsvärden för fett som släpps ut till nätet sätts upp av många kommuner dock kontrolleras utsläppen inte särskilt ofta. I vissa fall är gränsvärdena orimligt låga och ett värde av minst 150 mg/l rekommenderas.

Alla dessa åtgärder måste åtföljas av informationsspridning till både verksamheter och allmänheten.

avloppresurs_01.jpg
Fettslammottagning

Resurs

Insamlat fett är en värdefull resurs.Olika återvinningsalternativ är

  • råvara för kemisk industri,
  • rötning för biogasutvinning,
  • framställning av biobränsle,
  • förbränning.

Projektgrupp vid LTU

Godecke Blecken

Maria Viklander

Gilbert Svensson

Annelie Hedström

Publikationer

Rapport
Blecken, GT., Viklander, M., Svensson, G., Hedström, A. (2010). Fett i avloppsnät - kartläggning och åtgärdsförslag. Rapport Nr 2010-03. Svenskt Vatten Utveckling, Stockholm, Sverige.

Konferensartikel
Blecken, G., Viklander, M., Svensson, G., Hedström, A. (2009). Fat, oil and grease (FOG) in sewer systems: a significant problem in Sweden and Norway. Abstract. Proceedings of NORDIWA - Nordic Waste Water Conference, Odense, Danmark. Nov. 2009.

Finansiell stöd

Projektet fick stöd av: