Hoppa till innehållet

Förbättrad modellering av grön infrastruktur i gröna avrinningsområden (2015-2019)

Publicerad: 21 oktober 2015

Det främsta målet med detta Formasprojekt är att utveckla goda rutiner och metoder för en tillförlitlig användning av matematiska modeller som ett verktyg för planering och utvärdering av grön infrastruktur för dagvattenhantering i stadsmiljöer.

Kalibrering, validering och osäkerhetsuppskattningar

Simuleringsmodeller är idag ett ofta använt verktyg av kommuner och konsulter för planering av urbana avloppssystem. Eftersom modellerna är förenklingar av verkligheten så blir kvaliteten på resultaten och tillhörande osäkerhet starkt beroende av vilken mätdata som finns tillgänglig för inmatning och kalibrering av modellen. Modellresultaten utgör ofta basen för viktiga beslut och därför är det avgörande att också ha kunskap om deras osäkerhet.

Målet med detta projekt är att ta fram lämpliga metoder och riktlinjer som ska möjliggöra tillförlitlig tolkning av modellerna i praktiken. Med hänsyn till behovet av att utveckla hållbara lösningar för dagvattenhantering, så kommer det föreslagna projektet att fokusera på modeller för grön infrastruktur och små till medelstora urbana avrinningsområden med stora andelar grönområden. Sådana modeller används för att simulera dagvattenvolymer och -kvalitet från enskilda anläggningar såsom gröna tak eller infiltrationsdiken, samt även hela avrinningsområden.

Projektet bygger på mätningar från ett mindre avrinningsområde och pilotanläggningar. Utifrån de insamlade data kommer metoder och riktlinjer för tillförlitlig tillämpning av vanliga modelleringsverktyg att utvecklas och utvärderas.

De erhållna rekommendationerna bör stödja planeringen av hållbara lösningar för dagvattenhantering.

Projektet finansieras av Formas, Luleå kommun, Skellefteå kommun, Vakin AB, Galären AB samt Dag&Nät.

Kontakta oss

Projektledare

Forskare

Ico Broekhuizen

Ico Broekhuizen, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493570
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Snezana Gavric

Snezana Gavric, Doktorand

Telefon: 0920-491279
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jiri Marsalek

Jiri Marsalek, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser