Hoppa till innehållet
filtermaterial bildremsa i kvadrat.jpg

Fosforfällor för små avlopp – Hur länge fungerar de? (2015-2016)

Publicerad: 20 augusti 2015

I detta projekt undersöks funktionen av fosforfällor i små avloppsanläggningar. Projektet finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten.

Rening av avloppsvatten i småskaliga avloppsvattenanläggningar upp till 50 pe utanför tätbebyggda områden är undermålig. Många anläggningar består av enbart en slamavskiljare och saknar längre gående rening, vissa anläggningar har undermålig funktion pga. ålder och/eller dålig skötsel och ett reningssteg för fosfor saknas i de flesta anläggningarna. Utsläpp från små avloppsanläggningar bidrar till att Sverige står för en betydande del av tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön. När en ny avloppsanläggning ska byggas eller en befintlig uppgraderas finns många tekniker att välja bland. För den enskilde användaren som står inför valet är det svårt eller nästintill omöjligt att bedöma vilken teknik som är lämplig, särskilt med hänsyn till funktionen. Även för tillsynsmyndigheterna är det svårt att göra en sådan bedömning. Det råder idag oklarhet över vilka av teknikerna som är mest hållbara, funktionella, robusta och kostnadseffektiva under olika förutsättningar.

Syftet med detta projekt är därför att analysera olika småskaliga avloppssystem utifrån flera perspektiv såsom hållbarhet, reningsfunktion, uppfyllelse av lagliga krav och kostnader och med hänsyn taget till de lokala förutsättningarna. Vi använder multikriterieanalys för att bedöma teknikernas lämplighet enligt definierade kriterier. Målet är att denna jämförelse sedan kan underlätta framtida teknikval och därmed leda till att den mest lämpliga tekniken appliceras. Detta skulle bidra till minskade utsläpp från små avloppsanläggningar och därmed leda till en minskad övergödning av sjöar och vattendrag och samtidigt medföra ökad återvinning av näringsämnen och en minskad energianvändning.

Projektet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och företaget Urban Water Management Sweden AB och finansieras av J. Gust. Richert stiftelsen.

Kontakta oss

Projektledare

ingher.jpg

Inga Herrmann

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 25 28

e-post: inga.herrmann@ltu.se

Forskare

Hedström Annelie.jpg

Annelie Hedström

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 23 09

e-post: annelie.hedstrom@ltu.se

Nordqvist Kerstin_1.jpg

Kerstin Nordqvist

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 16 35

e-post: kerstin.nordqvist@ltu.se