Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Grön infrastruktur för hållbara städer (2014-2017)

Publicerad: 19 augusti 2015

Det finns en mängd olika typer av öppna dagvattensystem för att rena och fördröja dagvatten såsom gröna tak, infiltrationsanläggningar, gräsbevuxna diken, dammar, våtmarker, etc. Förutom de tekniska och miljömässiga kraven (fördröjning, rening), måste även andra behov mötas för att skapa hållbara system.

Det finns dock fortfarande utmaningar kring implementeringen och en framgångsrik drift av grön infrastruktur i (norra) Sverige. Farhågor kring grön dagvatteninfrastrukturs tekniska funktion i Sveriges kalla klimat har identifierats som ett hinder för implementering, speciellt då norra Sverige. Dessutom finns också en identifierad risk att befintliga/uppförda anläggningar inte fungerar väl, t ex orsakat av bristande underhåll.

I detta projekt genomförs forskning i tre områden där ytterligare forskning och utveckling behövs för att skapa förutsättningar för en framgångsrik implementering av grön infrastruktur.

a) Anpassning till lokala/regionala förhållandena. Problem kan framför allt uppträda p g a de krävande förhållandena i norra Sveriges kalla klimat. Att kunna anpassa teknikerna till de platsspecifika förutsättningar är ett krav för att kunna implementera grön infrastruktur i t ex Norrbottens klimatzoner.

Fokus i detta område ligger på dagvattenbiofilter.

b) Drift och underhållsåtgärder för tillfredsställande långtidsprestanda. Bristande underhåll av många befintliga anläggningar har visat sig vara ett vanligt förekommande problem, vilket försämrar/spolierar befintliga dagvattenanläggningars funktion. Detta resulterar i att investeringarna i grön infrastruktur delvis kan komma att ses som ”bortkastade pengar” och de framgångarna som gjorts inom design av grön infrastruktur inte får genomslag i praktiken. Det behövs alltså i detta sammanhang långtidsstudier med sikte mot utveckling av väl fungerande driftmetoder och underhållsrutiner - om grön infrastruktur ska kunna implementeras långsiktigt och bestående.

Fokus i detta område ligger på infiltrationsanläggningar och våtmarker.

c) Helhetssyn för utvärdering av grön infrastruktur. Hittills har fokus oftast bara omfattat grön infrastrukturs tekniska funktion. Eftersom grön infrastruktur ofta även ger andra mervärden (t ex så kallade ekosystemtjänster) krävs att dessa inkluderas för att själv se (som huvudman) och kunna kommunicera hela värdet av grön infrastruktur.

Fokus i detta område ligger på våtmarker och dammar.

De resultat forskningsprojektet "Grön infrastruktur för hållbara städer. Att skapa förutsättningar för en framgångsrik implementering i Norrbotten" genererar ska medverka till att övervinna dessa hinder och bidra till anpassningen av grön infrastruktur till det kalla klimatet i norra Sverige, samt genom anpassat underhåll till anläggningar med lång livslängd.

Projektet finansieras av Norrbottens forskningsråd och bedrivs i samarbete med North Carolina State University, USA.

Kontakta oss

Projektledare

Godecke_konferens Stockholm_rev1.jpg

Godecke Blecken

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 13 94

e-post: godecke.blecken@ltu.se

Forskare

Laila.jpg

Laila Søberg

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 30 59

e-post: laila.soeberg@ltu.se

Al-Rubaei Ahmed Civil & Environment Engeneering.jpg

Ahmed Al-Rubaei