Hoppa till innehållet

Hållbar dagvattenhantering (2008-2011)

Publicerad: 25 september 2008

Utvecklingen av ett hållbart dagvattensystem går långsamt och hanteringen av stadens dagvatten verkar vara en underordnad process i samhällsplaneringen. Idag styrs ofta dagvattenhanteringen i urbana miljöer av tradition och vedertagna förhållningssätt om bästa funktion trots kunskap om alternativa lösningar. Traditionellt har det resulterat i lösningar med ledningar under mark som ger ett system med inbyggda problem ur flera aspekter. Det ensidiga användandet av tekniska lösningar är motsägelsefullt när en hållbar utveckling i stadsmiljöer eftersträvas.

Med ökad urbanisering och klimatförändringar i fokus kan den gängse dagvattenhanteringen i framtiden bli ett sårbart system och medföra oönskade samhällseffekter. Forskning och kunskap om alternativa lösningar finns i form av en grön infrastruktur med många estetiska och miljömässiga kvalitéer som kan bidra till en attraktiv och hållbar stadsmiljö. För att skapa städer som är miljömässigt hållbara och för att kunna göra verklighet av en alternativ dagvattenhantering behövs det kunskap om vilka hinder och öppningar som finns. En utgångspunkt för en vidare förståelse av problemet är att belysa dagvatten i planeringsprocessen och drivkrafterna bakom traditionell respektive hållbar dagvattenhantering.

Projektdeltagare