Hoppa till innehållet
land based snow deposit, Karin_Reinosdotter_lic.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbar snöhantering i urbana miljöer (2015-2019)

Publicerad: 21 oktober 2015

Målet med detta Formasfinansierade projekt är att ta fram en rikstäckande modell för miljövänligare och effektivare snöhantering i urbana miljöer. Detta innefattar transporter samt tillfälliga och permanenta deponier för snö.

Varje vinter röjs hundratusentals ton förorenad snö från stadscentra och trafikerade ytor för att vidmakthålla god framkomlighet och trafiksäkerhet. Denna snö innehåller många föroreningar från bland annat avgaser och vilda och tama djur och måste mellanlagras, antingen på land eller på/i vatten.

Enligt nationella bestämmelser är snö avfall, deponering av avfall i vatten är förbjudet. De verksamheter som dumpar snö i vatten tvingas därför ansöka och erhålla tidsbunden dispens. Naturvårdsverket som dispensgivande myndighet har inställningen att verksamhetsutövare som bedriver snödumpning i vatten ska arbeta med geokemisk karaktärisering och kvantifiera vilken belastning dumpning utgör på recipienten jämfört med andra källor.

Detta projekt fokuserar på utvärdering av miljömässigt säker snöhantering, med Stockholms hamnars verksamhet som tillämpningsområde. Som verktyg kommer ett hjälpmedel att sammanställas (SMT) byggt på följande delar: dagvatten och snö/smältvatten i studerat område, operativ snöröjning och kvittblivning, övergripande hantering av insamlad snö/smältvatten, värdering av miljöfaktorer och miljöpåverkan orsakad av deponering av snö i hamnvatten samt urvalsprinciper för bästa operativa alternativ.

Ytterligare plusvärden är möjligheten att bedöma klimatpåverkan samt vidare att kunna generalisera resultaten så att de kan utgöra grundval för snöhantering i andra svenska kommuner.

Projektet finansieras av Formas, Luleå kommun, Örnsköldsvik kommun, Stockholm Hamnar AB, NCC Roads AB, Miljöförvaltningen Stockholm, samt Länsstyrelsen Stockholm.

Kontakta oss

Projektledare

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Projektkoordinator

Stefan Marklund

Stefan Marklund,

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskare

Arya Vijayan

Arya Vijayan, Doktorand

Telefon: 0920-492135
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Helene Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kerstin Nordqvist

Kerstin Nordqvist, Forskningsing 1:e

Telefon: 0920-491635
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Jiri Marsalek

Jiri Marsalek, Adjungerad professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser