Hoppa till innehållet
extremväder
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovationer för extrema väderförhållanden INXCES (2016-2019)

Publicerad: 13 april 2018

INXCES utvecklar nya innovativa tekniska metoder för riskbedömning och minskning av effekter orsakade av extrema nederbördshändelser samt optimering av urbana ekosystemtjänster, för ett spektrum av regnhändelser. Det är väl känt att extrema klimathändelser såsom översvämningar och torka är ökande utmaningar, speciellt gäller detta i bebyggda områden. Detta utgör stora utmaningar för den ekonomiska och sociala utvecklingen och påverkar livskvaliteten för stadsbefolkningen negativt.

Projektet syftar till att mildra de negativa effekterna av extrema väderhändelser, som översvämningar och torka, på avrinningsområden och utveckla innovativa verktyg för att bedöma risker och förbättra motståndskraften hos urbana vattensystem.

För att nå dessa mål avses att:

  • Utveckla nya verktyg för integrerad urban vattenplanering och risk- bedömning som tar hänsyn till olika markförhållanden, grundvatten samt dagvatten.
  • Förbättra kunskapen om och förståelsen av effekterna av klimatför- ändringarna på ömsesidig påverkan av mark och vatten i städer och stadsnära områden. Förekomst av fryst jord, regn-på-snö och snö- smältningshändelser och deras inverkan på avrinning inom upptag- ningsområdet och dess hantering ska också bedömas.
  • Identifiera och öka fördelarna med urbana ekosystemtjänster för att begränsa effekterna av extrema väderförhållanden.

Baserat på resultaten av ovan nämnda mål kommer vi i ett nästa steg att:

  • Tillämpa innovativa snabbskanningsmetoder för riskhantering i kata- strofsituationer vid översvämning och torka i tre utvalda urbana avrin- ningsområden i Bergen (Norge), Bukarest (Rumänien) och Groningen (Nederländerna).
  • Förbättra identifiering, karakterisering och värdering av fördelarna med urbana ekosystemtjänster (ESS) som lösningarna för hanteringen av underjordiska och naturliga urbana vattenflöden för två urbana av- rinningsområden visar.
  • Länka flera tidsserier av satellitobservationer (InSAR) till hydrokli- matiska händelser och kalibrera dessa med hjälp av innovativ hydrolo- gisk övervakning på plats. Syftet här är att extrapolera punktobservat- ioner på plats till mer kostnadseffektiva satellitobservationer av kom- pletta avrinningsområden.
  • Utveckla förbättrad resiliens av multifunktionella processer för dag- och avloppsvatten som omfattar reningsprocesser och flödesutjämning för att skydda vattnets ekosystem.
  • Koppla samman processer på och under ytan avseende riskbedöm- ning och begränsning av extrema hydroklimatiska effekter.

Projektet kommer att resultera i direkta riskreducerande åtgärder mot skadliga effekter av extrema hydroklimatiska händelser genom teknisk innovation, tvärvetenskaplig riskbedömning och verktyg för 3D-visualisering för slutanvändare och intressenter.

!NXCES är ett WATER JPI projekt och leds av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Projektparter är Högskolan för tillämpad vetenskap Groningen (HSG), Luleå tekniska universitet (LTU) och Technical University of Civil Engineering, Bukarest.

Kontakta oss

Maria Viklander

Viklander, Maria - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491634
Lian Lundy

Lian Lundy, Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sarah Lindfors

Sarah Lindfors, Doktorand

Telefon: 0920-493222
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser