Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nydanande biofilter för dagvatten: att övervinna hinder för ökad implementering (2011-2015)

Publicerad: 19 augusti 2015

Dagvattenbiofilter kan bidra till utvecklingen av hållbara städer eftersom de har en god förmåga att ta hand om dagvatten samtidigt som de är en estetisk teknik som även kan användas i tätbebyggda städer. Syftet med detta projekt är att övervinna hinder för en ökad implementering med speciell hänsyn till frågor rörande kallt klimat.

Dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till dagvattenkvantitet/fördröjning, dagvattenrening samt bör synliggöras för invånare genom att vara en naturlig och attraktiv del av stadsbilden. Dessa tre mål kan nås genom en ökad användning av dagvattenbiofilter (även kallad rain garden) vilka är en estetisk och naturnära teknik som mycket väl kan integreras arkitektoniskt i både nya och befintliga stadsmiljöer.

skiss biofilter.jpg

Ett biofilter för dagvatten är ett infiltrationsdike med växter där dagvattnet infiltrerar och renas av växterna och det underliggande filtermaterialet. Det renade vattnet infiltreras antingen till den kringliggande jorden eller samlas i ett dräneringsrör och leds till recipienten eller det befintliga ledningsnätet. Biofiltrets prestanda påverkas av de fysikaliska, kemiska och biologiska förhållanden som påverkar infiltrationen (vattenkvantitet) och biofiltrens reningseffekt (vattenkvalitet). Dessutom är den arkitektoniska utformningen i staden av betydelse (stadsbild).

I detta projekt undersöks biofiltrens prestanda med speciell hänsyn till Sveriges kalla klimat. Påverkan av kalla temperaturer och effekten av vägsalt på reningen utvärderas. Ett speciellt anpassad filtermaterial (vilket har utvecklats vid LTU) och anpassade växtarter testas. I labbförsök undersöks effekten av dessa faktorer på reningen av tungmetaller, näringsämnen och patogener.

Resultaten verifieras sedan i fältförsök. Fältförsöken genomförs i bl.a. Malmö och Tyresö och är kopplade till forskningsprojektet GrönNano.

Resultaten kommer att stödja implementeringen av biofilter i Sverige och norra Europa genom att förbättra kunskapsunderlaget för utformning och drift av biofilter i Sveriges klimat.

Projektet finansieras av Formas och Vinnova och bedrivs i samarbete med Monash University, Australien, och NTNU Trondheim, Norge.

Kontakta oss

Projektledare

Godecke_konferens Stockholm_rev1.jpg

Godecke Blecken

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 13 94

e-post: Godecke.Blecken@ltu.se

Forskare

DSCF0119_Ahmeds lic_porträtt.jpg

Maria Viklander

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 16 34

e-post: maria.viklander@ltu.se

Laila.jpg

Laila Søberg

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 30 59

e-post: laila.soeberg@ltu.se