Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Renovering av åldrande avloppsledningsnät (2013-2017)

Publicerad: 19 augusti 2015

Avloppsledningssystemet i Sverige är omfattande, bestående av ca 92000 km kommunala ledningar med ett återanskaffningsvärde på mer än 250 miljarder SEK. P.g.a. det åldrande systemet är inläckaget betydande. Mycket görs för att renovera de otäta ledningarna men frågan är om insatserna är effektiva. Inläckaget har bland annat lett till ökad resursanvändning av kemikalier på reningsverk och energiåtgång till följd av ökning av pumpning samt bräddning av orenat avloppsvatten till sjöar och vattendrag.

I det Formasfinansierade projektet "Renovering av åldrande avloppsledningsnät - Förbättrar miljö och hälsa eller bortkastade pengar?" är det övergripande målet att öka kunskapen om åtgärdsstrategier rörande avloppsledningsnät och utveckla beslutsstöd för att erhålla en signifikant nytta utifrån hälso- och miljömässiga perspektiv likväl som ekonomiska. Mer specifikt undersöks hur korskopplade ledningar samt spillvatten i dagvattennät kan identifieras och åtgärdas. Vidare utvärderas metoder för att identifiera och kvantifiera tillskottsvattenmängder på spillvattennät likväl studeras de renoveringsinsatser på spillvattennät som syftar till att minska tillskottsvattenmängderna i ledningsnät.

I projektet genomförs fältstudier tillsammans med bl.a. Luleå kommun, Skellefteå kommun och Norrköping Vatten. I Skellefteå utvärderas och jämförs en mängd metoder rörande identifiering och kvantifiering av inläckage och tillskottsvatten, ex flödes- och nivåmätning i ledningsnät, turbiditet, ammonium och en optisk fiberkabel, s.k. DTS kabel (Distributed Temperature Sensing). I denna del av projektet sker även ett samarbete med Delft University och Partners4UrbanWater. I Luleå kommun utvärderas indikatorer för att identifiera korskopplade spill- och dagvattenledningar. I Norrköping utvärderas effekten av infodring av gamla spillvattenledningar – i vilken utsträckning minskar inläckaget efter åtgärd? Vidare sker fördjupade analyser och modellering av fältdata som kan leda till förbättrade drift- och underhållsstrategier av ledningsnät.

Målsättningen är att resultaten från detta projekt kan underlätta kommunernas arbete med att prioritera och utföra kostnadseffektiva åtgärder på avloppsledningsnäten som samtidigt kan minska bräddningsproblematiken och minska resursanvändningen i avloppssystemen som blir till gagn, både för hälsa och miljö.

Kontakta oss

Projektledare

Hedström Annelie.jpg

Annelie Hedström

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 23 09

e-post: annelie.hedstrom@ltu.se

Forskare

Panasiuk Oleksandr SBN 7292 crop.jpg

Oleksandr Panasiuk

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 16 56

e-post: oleksandr.panasiuk@ltu.se

Pericault Youen.jpg

Youen Pericault

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 35 28

e-post: youen.pericault@ltu.se