Hoppa till innehållet

Rent Vatten (2013-2015)

Publicerad: 19 augusti 2015

Rent Vatten är ett Vinnovafinansierat projekt som löper under 2013-2015. Det syftar till att utveckla metoder för att kunna identifiera spillvattenflöden i dagvattensystem och varna när spillvatten leds ut obehandlat till sjöar och vattendrag. Dessa vatten kan ofta vara råvattenkälla till städers dricksvattenförsörjning eller nyttjas för bad och lek. Målsättningen är att resultaten från projektet ska bidra till att minska risken att sprida patogener i ytvatten och på så sätt förbättra hälsa och rekreationsmöjligheter.

I ett första skede av projektet genomförs en delstudie för att utröna vilka föroreningsparametrar som är mest gynnsamma att bevaka för att enkelt kunna påvisa spillvattenpåverkan i dagvattensystem. Vidare undersöks hur sensorer kan kopplas till en autonom, energieffektiv kommunikationsenhet och vidare hur larm kan anordnas. Parameterstudien genomförs inledningsvis med litteraturstudie för att därefter undersökas med fältstudier i exisiterande avloppsledningsnät. Själva sensortekniken utvärderas i första hand i laboratorium.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan forskningsgruppen Stadens Vatten /VA-teknik vid LTU, Eistec AB samt VA-avdelningarna i Luleå och Östersund.

 

Kontakta oss

Projektledare

Hedström Annelie.jpg

Annelie Hedström

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 23 09

e-post: annelie.hedstrom@ltu.se

Forskare

Panasiuk Oleksandr SBN 7292 crop.jpg

Oleksandr Panasiuk

Luleå tekniska universitet

971 87 Luleå

Tel: 0920-49 16 56

e-post: oleksandr.panasiuk@ltu.se