Hoppa till innehållet

Sediment i dagvatten – Ett problem för miljön?

Publicerad: 18 december 2006

En ökande medvetenhet om att dagvatten kan ge negativa miljöeffekter har resulterat i att de senaste decennierna har ett stort antal anläggningar för att ta hand om dagvatten byggts. Hur väl olika typer av anläggningar fungerar på kort respektive lång sikt är ofullständigt känt, och de sedimentavlagringar som ofta blir resultet av dagvattenhantering representerar en risk för sekundär föroreningsspridning. Huvudsyftet med det här projektet är att med detaljerade studier av dagvatten och dagvattensediment i olika anläggningar kvantifiera hur effektiva olika system är som föroreningsfällor samt om dessa anläggningar i ett längre tidsperiod kommer att fungera som en förorenings källa eller sänka. Även toxicitets tester kommer att utföras för att studera sedimentens toxicitet. Resultatet kommer at ge nödvändig kunskap för planering och utformning av en hållbar och kretsloppsanpassad dagvattenhantering med minimerad föroreningsspridning. I samarbete med användare av olika dagvattensystem kommer resultaten som tas fram i det här projektet att användas för att utveckla strategier för uthållig hantering av dagvatten. Detta inkluderar bedömning av behovet av behandling av sediment i till exempel dammar och diken.

Detta projekt är finansierad av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS).

Projektperiod: 2007 – 2009

Kontaktperson: Kristin Karlsson

Projektdeltagare