Hoppa till innehållet

Små flexibla avloppslösningar: anpassning till en föränderlig värld (2016-2019)

Publicerad: 18 november 2015

I detta projekt undersöks olika decentraliserade avloppssystem med avseende på hållbarhet och resiliens samt i jämförelse med centrala avloppslösningar. Projektet finansieras av Forskningsrådet Formas.

Dagens centraliserade avloppssystem i industriländerna är inflexibla pga. de stora investeringskostnaderna som läggs/har lagts ner för reningsverk och ledningsnät.

Decentralisering och källsortering har identifierats som möjliga vägar att gå för att uppnå hållbar avloppshantering. Flexibla decentraliserade lösningar behövs när (delar av) de nuvarande systemen behöver förändras t.ex. pga. urbanisering, avfolkning eller åldrande infrastruktur.

Systemförändringar kan också bestå i återanvändning av behandlat avloppsvatten och implementering av vattensnåla anordningar eller källsorterande system i en del av staden. Fastän flexibiliteten i mindre system kan vara fördelaktig är kommunernas strategi ofta en fortsatt centralisering av systemen. Källsorterande system används väldigt lite trots att de har en god potential för återvinning av näringsämnen. Målet med projektet är att utvärdera små avloppssystem (5-2000 pe) med avseende på deras hållbarhet och resiliens både från ett ingenjörsvetenskapligt och ett historiskt/socialt perspektiv. Vi jämför olika traditionella avloppssystem med varandra och med decentraliserade och/eller källsorterande lösningar bl.a. med multikriterieanalys. Målet är också att studera vad det är som orsakar systemtrögheten och vad som kan möjliggöra implementeringen av mera hållbara system. Detta genom att analysera branschtidskrifter och vattenpolicyn samt genom att föra intervjuer i kommuner.

Projektet finansieras av Formas och är ett samarbete mellan forskargrupperna Stadens vattensystem och Teknikhistoria vid LTU samt Hallvard Ødegaard, professor emeritus vid NTNU i Norge.

Kontakta oss

Projektledare

Inga Herrmann

Inga Herrmann, Biträdande professor

Telefon: 0920-492528
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskare

Annelie Hedström

Annelie Hedström, Professor

Telefon: 0920-492309
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Brenda Vidal

Brenda Vidal, Doktorand

Telefon: 0920-493574
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Kristina Söderholm

Kristina Söderholm, Professor

Telefon: 0920-491541
Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser