Hoppa till innehållet

µrban plastics - Källor, sänkor och flöden av mikroplaster i den urbana miljön (2019-2022)

Publicerad: 10 juni 2019

En stor del av de mikroplaster som finns i marina och andra akvatiska miljöer har visat sig komma från land. I detta projekt undersöks mikroplasters flöden i den urbana miljön.

För landbaserade transportvägar är dagvatten mycket bristfälligt studerat och därför läggs extra fokus på just detta. Vi provtar och analyserar mikroplast i dagvatten från olika typer av avrinningsområden såsom en trafikerad väg samt stadskärna. Vidare studerar vi vad som händer vid nedbrytningen av olika sorters plastskräp från nedskräpning till mikro- och nanoplast, samt undersöker förekomsten av mikroplast i reningsanläggningar för dagvatten.

Datat som fås från undersökningarna ligger till grund för en modell som beskriver hur mikroplaster transporteras och fångas upp eller släpps ut till städers omkringliggande miljö. Modellen tar också hänsyn till andra flöden och transportvägar i staden, såsom avloppsvatten, som tidigare har studerats i högre utsträckning. Olika källor och transportvägar kan därmed kvantifieras och ställas mot varandra för att göra kvalificerade bedömningar var åtgärder behöver sättas in och kan göra störst skillnad. Därtill ger modellen vägledning om vilka behandlingstekniker som kan vara effektiva.

Helene Österlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-492294
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser