Hoppa till innehållet

Jordtvätt - en lämplig metod för behandling av CCA förorenad jord?

Publicerad: 4 oktober 2007

I samband med Länsstyrelsernas kartläggning av förorenade områden har upptäckts objekt som är förorenade med arsenik. En del av objekt är så förorenade att de har negativ påverkan på miljön eller människors hälsa så att de behöver åtgärdas senast år 2010.

I träimpregneringsindustrin användes kromerad koppar arsenat (CCA) som impregneringsmedel. Olika steg i impregneringsprocessen har lett till att jord förorenats med As. Deponering är idag en vanlig metod att omhänderta arsenikförorenad jord och en betydande del av efterbehandlingskostnaderna består ofta av transport- och deponeringsavgifter. Nyligen har regelverk för bedömning av avfall förändrats vilket har banat väg för nya behandlingsmetoder för förorenad jord såsom jordtvätt.

Huvudsyftet med detta projekt är att bedöma om jordtvätt är en lämplig behandlingsmetod för CCA-förorenad jord. Andra syften med projektet är att hitta en lämplig kemikalietillsats för att höja metodens effektivitet samt att hitta en effektiv metod att behandla As förorenad tvättvätska.

Kan man säkerställa att den behandlade jorden är stabil och inte har några negativa effekter på omgivningen kan det bidra till att etablera jordtvätt som en hållbar behandlingsmetod. Deponering av jord är varken en hållbar eller en effektiv användning av resurser. Behandling av föroreningarna och återanvändning av det behandlade jordmaterialet kan däremot leda till minskad förbrukning av jord, minskade transporter, etc.

Detta projekt är finansierad av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS).

Kontaktperson:
Lea Rastas Amofah
Stadens vattensystem

Tel. 0920-49 31 49
E-post lea.rastas(a)ltu.se

Projektdeltagare vid LTU