Hoppa till innehållet

23 miljoner beviljade till Dag&Näts forskning

Publicerad: 4 december 2021

Under hösten har Dag&Nät fått ett stort antal projekt beviljade. Totalt har uppemot 23 miljoner kronor delats ut från Naturvårdsverket, Formas och Vinnova.

De två projekten från Naturvårdsverket berör recipientpåverkan från dagvatten samt hur rening i dagvattenbiofilter påverkas av tillsatser av biokol.

Formasprojekten är inom tre olika utlysningar; den årliga Öppna utlysningen (2 st), Blå innovation (3 st) och Klimatanpassning av byggd miljö (1 st). I dessa projekt ska man exempelvis undersöka ekosystemtjänster och klimatanpassning av blågrön infrastruktur, ta fram systemstöd för grundvattenresurser under påverkan av dagvatten och dagvattenbehandling i städer. Två av projekten är inom Dag&Näts nya temaområde Resurseffektiva och små avloppssystem och behandlar ”stadsgödsel” och gråvattenåteranvändning. Andra medverkande parter utöver LTU är bl.a. MittSverige Vatten och Avfall, Norrvatten, Östersunds kommun, VA SYD, NSVA och Region Gotland samt universiteten SLU, Ohio State University (USA) och Wageningen University (Nederländerna).

Inom Vinnovautlysningen ”Klimatanpassning i den byggda miljön” har SECURE projektet beviljats som genomförs i samarbete med Tyréns, StormTac, Stockholm Vatten och Avfall, Trafikverket, samt Svenskt Vatten. Målet med projektet är att bidra till lösningar och verktyg som minskar effekterna av klimatförändringar på vår bebyggda miljö, både nationellt och internationellt.