Hoppa till innehållet
testbädd
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fastighetsnära dagvattenhantering och branschstandard för prefabricerade dagvattenlösningar

Publicerad: 18 december 2020

Dag&Nät-forskare från RISE och LTU har medverkat i ett nyligen avslutat Vinnova-finansierat testbäddsprojekt om fastighetsnära dagvattenhantering och branschstandard för utvärdering av prefabricerade dagvattenlösningar.

Den fysiska testbädden består av två fördröjningsmagasin vid HSB Living Lab i Göteborg där två typer av biofilter/växtbäddar har utvärderats under en femårsperiod. Stort fokus har legat på utvärdering av anläggningarnas förmåga att fördröja dagvatten, men också vid långvarig skötsel och drift. Resultatet tillsammans med allmänna erfarenheter och råd finns nu samlat i en rapport (Sörelius, m fl. (2020) Utvärdering av biofilter vid HSB Living Lab – samlade erfarenheter och råd. RISE rapport.)

testbädd

Projektgruppen bestående av forskare och tjänstemän från RISE, LTU, Chalmers, Gryaab och Göteborgs stad har även genomfört en scenariostudie av den totala samhällsnyttan av en storskalig implementering av fastighetsnära fördröjning av dagvatten för ett större område i Göteborg. Studien visar att det finns många samhällsnyttor med fastighetsnära fördröjning i kombination med andra åtgärder för att minska översvämningsrisken och mängden föroreningar som når våra recipienter, öka grundvattenbildningen, minska belastningen på reningsverket och behovet av bräddning. (von Scherling, m fl. (2020). Simulerade effekter av trög avvattning. SVU-rapport 2020-1.)

I ett nära samarbete med teknikleverantörer, kommuner, myndigheter och branschorganisationen Svenskt Vatten har projektgruppen dessutom utvecklat ett förslag till branschstandard för utvärdering av dagvattenanläggningars prestanda. På sikt finns en förhoppning om att denna ska ligga till underlag för en ny nationell standard i SIS regim. Vidare finns det planer på att etablera en ny testanläggning för test och utveckling av kompakta, prefabricerade dagvattenanläggningar.  Mer info om detta finns här.

För mer information om testbäddsprojektet, hör av dig till projektledare Helene Sörelius (RISE) eller Godecke Blecken (LTU).

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Helene Sörelius

Helene Sörelius, projektledare
Telefon
: +46 10 516 63 35
E-post: helene.sorelius@ri.se
Organisation: RISE, Urban Water Management