Hoppa till innehållet
samples
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förändringar i dagvattenkvaliteten beroende på lagringsmetod

Publicerad: 16 december 2021

Inhämtning av dagvattenprover och efterföljande försändelse av proverna för analys kan försenas på grund av avlägsna provtagningsplatser, långa transporter, begränsade analysmöjligheter på laboratorium i närheten av provtagningsplatsen och ibland laboratorieexperimentens varaktighet. Sådana förseningar kan medföra att dagvattenkvaliteten ändras och därför är det viktigt att lagra dagvattnet under de mest gynnsamma förhållandena så att kvaliteten kan bevaras.

I en inledande studie sparades dagvattenprover vid tre olika temperaturer, (i) i rumstemperatur (18 oC), (ii) i kylskåp (5 oC) och (iii) i frys (-18 oC) i upp till en månad för att undersöka om, och i så fall hur, olika fysikalisk-kemiska parametrar förändrades över tid.

Resultaten av studien visade att pH, grumlighet, totalt organiskt kol (TOC) och löst organiskt kol (DOC), samt totala, lösta och sant lösta metallfraktioner varierade i förhållande till lagringens temperatur och varaktighet. Däremot påverkades inte den elektriska konduktiviteten (EC), totala suspenderade fasta ämnen (TSS) eller kloridkoncentrationerna (Cl-) av vare sig lagringsförhållanden eller varaktigheten. Infrysning av proverna förändrade dagvattenkvaliteten i hög utsträckning jämfört med prover lagrade både vid rumstemperatur och i kylskåp.

Till exempel minskade grumligheten till hälften i de frysta proverna medan TOC och DOC i frysta prover inte påverkades. Prover som lagrats vid rumstemperatur visade förändringar över tid med avseende på pH, TOC, DOC, samt lösta och sant lösta metallfraktioner. Lagring av dagvatten i kylskåp resulterade i små förändringar i dess kvalitet för de flesta parametrar, varvid endast minimala minskningar av TOC och DOC konstaterades. Därför är kylskåpstemperatur mer lämplig för lagring av dagvatten.

Det dagvatten som användes i denna inledande studie var måttligt förorenat och ytterligare undersökningar av dagvatten med olika halter av föroreningar kommer att göras för att bedöma förändringar i dagvattenkvaliteten och identifiera lämpligaste lagringsalternativ i förhållande till olika föroreningskoncentrationer. 

Mehwish Taneez, Postdoktor

Telefon: 0920-493978
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser