Hoppa till innehållet
provtagning_jord.JPG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förbättrad dagvattenkvalitet med hjälp av gräsbevuxna svackdiken

Publicerad: 6 maj 2019

Med ökande urbanisering blir de hårdgjorda ytorna fler, som till exempel fler vägar, parkeringar och tak. Hårdgjorda ytor medför högre halter av föroreningar till dagvatten, högre flödeshastigheter och högre volymer. Därmed påverkar urbaniseringen både dagvattnets kvantitet och kvalitet.

Avrinningen av förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor kan dock minskas genom att återskapa naturliga förutsättningar i ett avrinningsområde. Detta kan uppnås med hjälp av grön infrastruktur, exempelvis gräsbevuxna svackdiken som förbättrar dagvattenkvaliteten. Dessa gräsbevuxna svackdiken har tre viktiga funktioner i dagvattensammanhang: ändrad flödestransport, reducerade toppflöden och förbättrad dagvattenkvalitet.

I sina doktorandstudier undersöker Snežana Gavrić effektiviteten av gräsbevuxna svackdiken med avseende på reduktionen av föroreningar i dagvatten. Av särskilt intresse är här processer och effekten av olika faktorer på föroreningar och deras transport igenom gräsytor. Faktorer som kan påverka föroreningarna i urban dagvattenavrinning är exempelvis partikelstorlek, flödeshastighet, föroreningskoncentration och typ av förorening. Reningseffektiviteten av svackdiken är olika för olika föroreningar (partiklar, metaller, näringsämnen, salter etc.). Att undersöka metaller är speciellt viktigt i detta sammanhang eftersom trafiken är en stor källa för metalliska föroreningar (till exempel koppar, zink, bly) som kan ha direkt toxisk effekt på miljön.

Under 2017 har tre gräsbevuxna svackdiken i Luleå provtagits för att studera dikens effektivitet med avseende på reduktion av totala metallhalten. De tre dikena ligger i olika avrinningsområden med olika markanvändning. Ett dike ligger i ett litet kommersiellt avrinningsområde, andra diket ligger nära centrum och tredje diket ligger i ett av universitetets avrinningsområden. Undersökningsmetoden som användes för de urbana gräsbevuxna svackdikena är markkvalitetsprover.

infiltrationstest

Snežanas forskning syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar metallkoncentrationen i jorden av gräsbevuxna svackdiken i kallt klimat. Studien försöker förklara effekten av olika faktorer som till exempel dikens geometri och topografi, jordens fysikaliska parametrar, infiltrationshastighet m.m. Vidare undersöks också metoden för att beräkna den långsiktiga metallreduktionen i svackdiken med hjälp av analyser av jordprover och StormTac Web.

Snezana Gavric

Snezana Gavric, Doktorand

Telefon: 0920-491279
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser