Hoppa till innehållet
Dagvatten
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förebygg översvämningar med bra dagvattenlösningar

Publicerad: 23 september 2021

Dagvattnets dag firas 24 september varje år för att uppmärksamma att regn och smält snö som rinner på våra gator är en värdefull resurs. Om den inte tas om hand på rätt sätt kan regnvatten orsaka kostsamma översvämningar. Med sommarens stora översvämningar i Gävle, Dalarna och Mellaneuropa i färskt minne – hur ska dagvattenlösningar prioriteras för att förhindra framtida översvämningar?

– Allt tyder på att antalet skyfall kommer att öka framöver, och därför måste vi utforma våra städer så att vattnet har någonstans att ta vägen. Utan ökade resurser till dagvattenhantering kommer vi att se fler mycket kostsamma händelser som de i somras. Dagvatten måste få kosta och det måste få ta plats – annars tar det sig plats vilket kostar mer, säger Maria Viklander professor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet och föreståndare för de nationella kompetenscentrumen Dag&Nät samt ”DRIZZLE – centrum för dagvattenhantering”.

Blågröna dagvattenlösningar

Traditionellt sett har ledningsnät byggts för att hantera dagvatten. Det blir allt vanligare att anlägga så kallade blågröna dagvattenlösningar, som dammar, gröna tak, och försänkta gräsytor som komplement för klimatanpassning i städer. Blågröna dagvattenlösningar kräver dock ofta stora ytor ovan mark, vilket är en utmaning i våra allt tätare städer.

Dagvatten viktig resurs

– Vi måste planera våra städer så att dagvattenlösningar verkligen får ta den plats i anspråk som behövs. Rätt utformad kan till exempel en dagvattendamm bli en resurs genom att bidra till ekologisk mångfald, rekreation och öka en stadsdels attraktivitet, samtidigt som den kan hantera dagvattenmängder. Dagvattenhantering måste bli en mer integrerad del i hela samhällsbyggandet, säger Maria Viklander.

Allt dagvatten är dock inte en resurs. När dagvattnet rinner över ytorna i våra städer samlar det på sig föroreningar, vilket kan ha en skadlig påverkan på miljön såväl på kort som lång sikt.

– För att kunna nyttja dagvattnets fördelar behöver vi mer kunskap om olika typer av dagvatten och vilka dagvatten som kan användas som resurs, vilka som behöver renas, samt ta fram bättre reningstekniker. Allt dagvatten kan inte vara en resurs – vi måste hantera dagvatten av olika beskaffenhet på olika sätt, säger Maria Viklander.

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lena Goldkuhl

Lena Goldkuhl, Projektkoordinator

Telefon: 0920-492893
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser