Hoppa till innehållet

Förekomst av dagvattenföroreningar i recipienter

Publicerad: 29 mars 2023

För att uppnå god kemisk status i vattenförekomster är EU:s medlemsländer skyldiga att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 45 prioriterade ämnen, inklusive polycykliska aromatiska kolväten (PAH), alkylfenoler och flera metaller. Nyligen har nya grupper av kemikalier som innehåller polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och bisfenol A föreslagits läggas till på listan över prioriterade ämnen i ytvatten.

Det är viktigt att känna till föroreningarnas vägar till recipienterna för att kunna genomföra nödvändiga mätningar, implementera ändamålsenlig rening och uppfylla kravet enligt miljökvalitetsnormerna. Dagvatten har visat sig innehålla en cocktail av föroreningar från olika antropogena källor som kan komma ut i recipienterna.

Inom Dag&Nät genomförs en studie för att undersöka koncentrationerna av föroreningar (t.ex. mikroplaster, organiska ämnen, metaller, näringsämnen och suspenderade partiklar) som transporteras av dagvatten, samt hur föroreningarna sprids och transporteras i recipienterna efter utsläpp. Prover samlas in från recipienter (älvar) på tre platser i Sverige: Uppsala (Fyrisån), Norrköping (Ljurabäcken) och Söderköping (Storån). Flera provtagningsplatser har etablerats längs varje vattendrag och täcker både mindre urbaniserade till tätt urbaniserade områden. Provtagningar görs både på basflöde samt vid regn och snösmältning.

Syftet med att provta basflödet är att bestämma föroreningsbelastning i recipienten när det inte regnar. På samma sätt syftar provtagning vid regn och snösmältning till att undersöka förekomst, koncentration och fördelning av föroreningar i recipienten vid avrinning av dagvatten. Analyserna omfattar pH, konduktivitet, grumlighet, totalt suspenderat material (TSS), totalt organiskt kol (TOC), löst organiskt kol (DOC), klorid, total fosfor (TP), total kväve (TN), mikroplaster, totalt 80 organiska ämnen som tillhör 6 grupper av kemikalier, 16 polycykliska aromatiska kolväten (PAH), 32 per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), 8 alkylfenoler (AP), 13 ftalater, 10 tennorganiska föreningar (OTC), bisfenol A (BPA), samt totala och lösta fraktionen av 19 metaller.

Preliminära resultat visar att den mest förekommande organiska ämnesgruppen var PFAS. PAH och ftalater låg nästan aldrig över kvantifieringsgränsen i något av proverna. Med ett undantag, monobutyltenn (MBT), ökade nästan alla konstaterade koncentrationer av organiska föreningar under regnhändelserna och snösmältning och var något högre vid provtagningsplatserna i stadskärnorna. Totala metallkoncentrationer av Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn visade ett liknande mönster som organiska föreningar med högre koncentrationer, både under regnhändelser och snösmältning och provtagningsplatser närmare stadens centrum.

Fortsatt provtagning kommer att genomföras under våren 2023. Vidare kommer alla prover att analyseras för mikroplaster.

 

Suna Ekin Kali

Suna Ekin Kali, Doktorand

Telefon: 0920-492388
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser