Hoppa till innehållet
snösmältning
Höga halter av giftiga tungmetaller i smältvatten kan orsaka problem i våra ekologiska system på lång sikt. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Förorenat smältvatten från snön

Publicerad: 11 mars 2015

Forskare vid Luleå tekniska universitet har under 25 års tid tagit prover från snöns smältvatten. Resultaten från de senaste tre årens prover utvärderas nu. I proverna finns höga halter av bland annat de giftiga tungmetallerna bly, koppar och zink som via smältvattnet transporteras rätt ut i våra vattendrag.

– Metallerna är till stor del bundna till partiklar, det betyder att de höga nivåerna inte är akut toxiska, men de kan orsaka problem i ekosystemet på längre sikt, säger Heléne Österlund, forskare inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Resultat analyseras

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit prover på dagvatten från brunnar, vägytor och dammar ända sedan början av 1990-talet och de senaste åren framför allt i Österunds innerstad och ett par bostadsområden. Provtagningen har skett under årets samtliga årstider. Med dagvatten menas oftast regn eller smältvatten från snö och is som rinner från hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. Vattnet rinner tillfälligt över markytan, blir vattenpölar, sjunker ner i marken eller leds bort till ett närliggande vattendrag via dagvattenledningar. Just nu analyseras resultat från de tre senaste årens provtagningar.

– Vi mäter halterna av bland annat de metaller som vi bygger in i våra städer och på andra sätt använder där. En viktig fråga är, vilka källor som bidrar mest. Vilket dagvatten bör prioriteras för behandling? Vilken typ av behandlingsmetod ska användas för att rena dagvatten? Och inte minst, vem ska betala för det? säger Maria Viklander, professor i VA- teknik vid Luleå tekniska universitet.

Ackumuleras i snö

Just forskarnas prover från smältvattnet från snön visar sig ha mycket höga halter av vissa metaller. En förklaring är att föroreningarna ackumuleras i snö under en längre tid. I de aktuella smältvattenproverna som tagits är halterna höga av koppar, bly och zink. De höga halterna hade kunnat innebära akut toxicitet för vattenburna organismer om de hade varit lösta, icke bundna metaller. I forskarnas prover med höga halter handlar det dock om bundna metaller.

– Men metallerna försvinner inte även om de är bundna till partiklar. Den sjunker till botten i till exempel våra stadsnära badsjöar. Och vad händer med metallerna där? De halter vi har uppmätt av till exempel koppar, bly och zink är en indikation på att vårt dagvatten är starkt påverkat, säger Heléne Österlund.

Dagvatten bör renas

På grund av snöröjning flyttas ofta stora mängder snö till andra recipienter för dagvatten än den plats där snön föll. När snön smälter rinner metallerna med smältvattnet i hög koncentration i den närliggande recipienten för dagvatten. Därför är val av plats för snödumpning extremt viktig. Det är också viktigt att sopa gatorna snabbt efter vintern, inte bara för att det dammar.

– Eftersom en stor del av metallerna och andra föroreningar är knutna till partiklar, så kan man få bort dem om man sopar gator och andra hårdgjorda ytor efter att snön smält bort. Det är viktigt att sopa så snart som möjligt, innan de första vårregnen kommer och sköljer ner föroreningarna i våra ledningssystem och vidare till recepienten, säger Maria Viklander.

Nu fortsätter analysen av dagvattenproverna men forskare är klara med sin ståndpunkt.

- Dagvattnet i våra städer i Sverige måste renas i större utsträckning än det görs i dag, för det är en av de betydande källorna till försämrad kvalitet av våra dagvattendrag, säger Maria Viklander.