Hoppa till innehållet
snöprovtagning vid E4 i Umeå 2017
Snöprovtagning med en isborr från snövallen längs E4 i Umeå (2 mars 2017). Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Föroreningar av urban snö

Publicerad: 3 september 2020

Snö och smältvatten kan försämra vattenkvaliteten i recipienten. De stora källorna till föroreningar av snö i stadsmiljön är trafik, atmosfäriskt nedfall, vägsalt och halkbekämpningsmedel, samt urban nedskräpning. De ger upphov till föroreningar såsom sediment, tungmetaller, klorid, organiska ämnen, mikroplaster och näringsämnen.

Arya Vijayan kommer att presentera sin licentiatuppsats med titeln "Föroreningar i urban snö: Provtagningsmetodik, påverkan av snöhantering och spridning med smältvatten” den 3 november 2020 vid Luleå tekniska universitet. Diskussionsledare är Dr Kim H Paus från Asplan Viak AS. Det övergripande syftet med licentiatstudierna är att förstå koncentrationerna och mängderna av föroreningar i snö och föroreningars beteende under en snösmältning för att stödja planering och utveckling av platsspecifika snöhanteringsstrategier. Licentiatuppsatsen består av en studie där man jämför olika tillvägagångssätt för provtagning av snöhögar som syftar till att göra noggranna uppskattningar av föroreningsbelastningen från snöhögen, en laboratoriestudie för att undersöka beteendet hos partiklar, metaller och PAH:er vid snösmältning och en annan studie med fokus på förekomst av mikroplaster i urban snöArya Vijayan kommer att presentera sin licentiatuppsats med titeln "Föroreningar i urban snö: Provtagningsmetodik, påverkan av snöhantering och spridning med smältvatten” den 3 november 2020 vid Luleå tekniska universitet. Diskussionsledare är Dr Kim H Paus från Asplan Viak AS. Det övergripande syftet med licentiatstudierna är att förstå koncentrationerna och mängderna av föroreningar i snö och föroreningars beteende under en snösmältning för att stödja planering och utveckling av platsspecifika snöhanteringsstrategier. Licentiatuppsatsen består av en studie där man jämför olika tillvägagångssätt för provtagning av snöhögar som syftar till att göra noggranna uppskattningar av föroreningsbelastningen från snöhögen, en laboratoriestudie för att undersöka beteendet hos partiklar, metaller och PAH:er vid snösmältning och en annan studie med fokus på förekomst av mikroplaster i urban snö.

Resultaten visade att systematisk provtagning i ett rutmönster med jämna avstånd är den bästa strategin jämfört med stickprov (ett enda prov vertikalt uppifrån och ned genom högen vid någon punkt i snöhögen) och samlingsprov (blandat prov från enstaka snöhögar). Resultaten från en studie i laboratorieskala  visar att PAH:er i den urbana snön är mestadels bundna till partiklarna. Endast omkring 10% av den totala PAH-belastningen följde med smältvattnet och resten stannade kvar med sedimenten på marken. PAH:er uppvisade ett fördröjt utsläpp från snöhögar, som liknade utsläppsmönstret av TSS (suspenderat sediment). Sant lösta metaller (<3000 MWCO, Molecular Weight Cut-off) (Zn, Cu och Cd) representerade 71-90% av löst fraktion i snöprover utan vägsalt och 74-98% i de med tillsatt vägsalt. Både lösta och sant lösta metaller visade tidig frisättning från alla snöhögar. Mikroplaster i en storleksordning från 50 μm till 5 mm hittades i alla analyserade prover som samlats in från snövallar vid lågtrafikerade (< 6000 fordon/dag) samt högtrafikerade (cirka 20 000 fordon/dag) vägar. Den största andelen mikroplaster utgjordes av partiklar som härrör från trafik (medelvärde 19300±47400 partiklar/L) och bestod av både gummi från fordonsdäck och bitumenpartiklar från vägytan.

Arya Vijayan

Arya Vijayan, Doktorand

Telefon: 0920-492135
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser