Hoppa till innehållet
Vägtrumma
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning för hållbar hantering av dagvatten

Publicerad: 5 maj 2022

Inom Sverige förutspås temperaturen öka med 3-5 °C till år 2080, med mer nederbörd under höst, vinter och vår. Detta kan få stora konsekvenser för stadsområden.

På grund av en kombination av stora hårdgjorda ytor som ger avrinning av dagvatten, begränsade ytor med grönområden som ger minskade möjligheter för infiltration och avdunstning, och åldrande dräneringsinfrastruktur som medför stora investeringskostnader vid renovering, kan detta få stora konsekvenser för stadsområden. Varmare somrar kommer samtidigt att öka avdunstningshastigheten, vilket bidrar till ett ökat antal dagar med låga vattennivåer och torka. Därför kan stadsområden möta en årlig ökning av både översvämningar och torka. I detta sammanhang uppmärksammas allt mer hur dagvatten som genereras under de regnigare månaderna kan utgöra en alternativ vattenresurs för att mildra eventuell torka. Infiltration av dagvatten till grundvatten är en värdefull resurs som skapar en möjlighet att lagra och återanvända vatten.

Infiltration av dagvatten till grundvatten ger möjlighet att lagra och återanvända vatten som en värdefull resurs på ett sätt som internationellt erkänns som bästa praxis för hantering av dagvatten och kontroll av dess kvantitet och kvalitet. Kvaliteten på dagvatten från tätorter varierar dock mycket i fråga om både kvantitet och - framför allt - kvalitet beroende på faktorer i avrinningsområdet (t.ex. byggnadsmaterial, verksamhet och markanvändning) och nederbördsmönster som kan variera från avrinningsområde till avrinningsområde. I avsaknad av fullständiga datamängder har den nuvarande osäkerheten om dagvattenkvaliteten och de processer som påverkar dagvattnets beteende, dvs. avlägsnar eller omvandlar föroreningar när det infiltreras till grundvattnet, lett till att vissa kommuner inte använt detta hanteringsalternativ trots de fördelar som det medför.

I detta FORMAS-finansierade Blå innovation projekt kommer vi att samarbeta med Norrvatten i ett nytt förberedande forskningsprojekt som syftar till att hitta hållbara lösningar för att hantera dagvatten i städer så att grundvattnet skyddas mot föroreningar. En litteraturstudie om infiltration av dagvatten till marken och dess inverkan på grundvattenkvaliteten kommer att genomföras och resultaten används i workshops där olika alternativ för hantering av grundvatten och dagvattenhantering, utveckling av regionala riktlinjer för utövare och utvärdering deras nationella konsekvenser kommer att kartläggas.

Maria Viklander

Maria Viklander, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491634
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Lian Lundy

Lundy, Lian - Gästprofessor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser