Hoppa till innehållet
Grön Nano slutkonferens
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

GrönNano slut efter 8 år

Publicerad: 3 december 2021

Den 20-21 oktober ägde den digitala slutkonferensen inom GrönNano rum, som innebar slutet på ett drygt åtta år (!) långt forsknings- och innovationsprojekt.

GrönNano, som letts av Luleå tekniska universitet i samverkan med drygt 30 parter, hade som mål att implementera och utveckla innovativa metoder för hållbar dagvattenhantering, för att på så sätt bidra till attraktiva städer, renare vattendrag och bättre livsmiljöer.

Slutkonferensen inleddes med ett inlägg från Catharina Zajcev, Vinnova. Därefter presenterade både representanter från medverkande parter och forskare resultat från projektet. Bland talarna kan nämnas Anna Maria Kullberg, MittSverige Vatten & Avfall; Ulrika Larsson, Luleå kommun; Maria Roldin, DHI; Jonathan Fridesjö, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt; Emil Eriksson, Järven Ecotech; Hans Säll, NCC; Thomas Larm, StormTac, samt 10-talet forskare från Luleå tekniska universitet.

 - Det som jag framförallt slogs av under konferensen var hur mycket ny kunskap kring dagvattenrelaterade frågor som faktiskt kommit fram under de här åren, samt hur många av GrönNanos ursprungliga visioner som har förverkligats, säger Anna Maria Kullberg, MittSverige Vatten & Avfall.

Under projektets gång har dagvattenreningsanläggningar implementerats i bl.a. Malmö, Växjö, Sundsvall och Östersund, med input från forskare vid LTU som möjliggjort instrumentering och utvärdering av anläggningarna. Därtill har bl.a. utvecklingsarbete för innovativa reningskomponenter, nya underhållslösningar, vidareutveckling av modelleringsverktyg, ny kunskap om vilka föroreningar dagvatten innehåller, samt metoder som bidrar till grönare städer tagits fram inom projektet. Resultat från GrönNano finns publicerade i en rad populärvetenskapliga broschyrer: Länk

Att projekttiden för GrönNano blev hela åtta år beror på effekter av covid-19 pandemin, som ledde till att Vinnova förlängde projekttiden. Glädjande nog ledde projektförlängningen till en rad positiva effekter som annars inte hade uppstått. T.ex. kunde den utvärdering som skett av dagvattenbiofiltret i Sundsvall utökas med fler provtagningar, vilket möjliggjorde analys av fler ämnen än vad som annars varit möjligt (organiska, mikroplast respektive metaller/näringsämnen). Utvärderingen av skärmdammen i Östersund gällande dess reningsfunktion kunde kompletteras med provtagning och analyser från ytterligare två sommarsäsonger, samt att provtagningen av dagvattenbiofiltret i Växjö hann komma igång, trots att dess byggnation försenats. Därtill kunde utökad analys av mikroplast i urban snö ske. Sammantaget ledde alltså projektförlängningen bl.a. till mer robust utvärdering av de anläggningar som byggts inom projektet – värdefull kunskap inför kommande implementeringar av innovativ dagvatteninfrastruktur.