Hoppa till innehållet

Grönare infrastruktur för dagvattenavrinning i städer

Publicerad: 5 september 2016

I ett dike utanför stadsdelen Örnäset i Luleå genomförs avancerade simuleringar för att se hur snabbt dagvatten eller smältande snö rinner undan och försvinner under olika förhållanden. Hendrik Rujner är doktorand inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet och ansvarig för provtagningarna.

–  Samhällsnyttan med vår forskning är att få en tydligare bild av hur vi kan planera och bygga en grönare infrastruktur för dagvatten i städer i framtiden, säger Hendrik Rujner.

Att i grunden förändra infra- och bebyggelsestrukturer i våra städer är både tidsmässigt trögt och påtagligt resurskrävande arbete. Trots detta är det viktigt att vi redan nu börjar anpassa oss för att klara av framtida klimatförhållanden. I vissa fall kommer tekniska lösningar att utgöra anpassningen, medan i andra fall stadens planering i form av naturliga sekundära vattenvägar (vid översvämning) samt beredskapsinsatser utgöra garant för att allvarliga negativa konsekvenser i en stad begränsas. För att möjliggöra framsteg behövs utvärderingsverktyg för att kunna prioritera vart åtgärder ska sättas in.

De alternativa lösningarna, är utformade så att dagvattnet skall transporteras långsammare än i de traditionella avledningssystemen. De kan även ge ett mervärde i boendemiljön med mer grönytor och öppna vattenytor.

–  I städernas centrala delar, de mest tätbebyggda och kompakta, används ju brunnar och rör för att ta hand och forsla bort dagvatten. Men i städernas yttre områden kan vanliga diken fylla samma funktion både som ett mer hållbart och billigare alternativ, säger Hendrik Rujner.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Foto: Richard Renberg

I dessa fältmätningar analyseras avrinning utifrån tillförd regnmängd, jordtyp och aktuell markfuktighet. I ett senare skede kommer även hydrologisk modellering och GIS-analyser att genomföras.

Projektet "Grön nano" finansieras av Vinnova

Hendrik Rujner

Rujner, Hendrik - Doktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491028

Taggar