Hoppa till innehållet
BGVI
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hållbarhetsaspekter av blå-grön(-vit) infrastruktur

Publicerad: 15 december 2022

Den 15 december 2022 presenterade Pär Öhrn Sagrelius sin licentiatavhandling “Hållbarhetsprestanda för blågrön infrastruktur under olika årstider och med varierande design” vid Luleå tekniska universitet. Erik Glaas från Linköpings universitet var diskussionsledare.

Hållbar dagvattenhantering förknippas ofta med naturbaserad blågrön infrastruktur (BGI). En teknik i stadsmiljöer som uppmärksammats på senare år är dagvattenbiofilter. Biofilter för dagvattenhantering kan utformas på flera olika sätt. Den primära funktionen är att rena dagvatten genom infiltration av avrinning med olika fysiska, biologiska och kemiska processer. Efter infiltrationsprocessen kan det renade dagvattnet ledas nedströms via ett ledningsnät eller infiltreras till omgivande mark/grundvatten.

Syftet med licentiatuppsatsen var att karakterisera och jämföra olika utformningar av biofilter för dagvattenrening i stadsmiljö. Dessutom var syftet att lägga den teoretiska grunden för ett utökat BGI-begrepp genom att inkludera snötäckta, vita stadsmiljöer. Det övergripande målet var att bidra med ny, relevant kunskap om den relativa hållbarheten av olika designaspekter för blå-grön infrastruktur i kalla klimat generellt och biofiltersystem i synnerhet. Med hjälp av tidigare litteratur identifierades och utvärderades forskningsmetoder för utvärdering av en rad sociala, ekonomiska och tekniska-miljömässiga kriterier.

Resultaten visade att även om utformningen hade en stor inverkan på prestandan för biofiltren, fick ingen enskild designkonfiguration högst poäng gällande alla hållbarhetskriterier. Den bästa prestandan i förhållande till sociala kriterier var förknippad med användningen av träd och mindre volymer pimpsten i filtermaterialblandningen. I de ekonomiska kriterierna ökade kostnaderna vid användning av betongkonstruktioner och en komplex blandning av filtermaterial. Biofiltren med en vattenmättad zon och en mängd olika växtarter var bättre än de andra systemen i de tekniskt-miljömässiga kriterierna.

Ett teoretiskt ramverk, som utvecklats och diskuterats, möjliggjorde att en systematisk utvidgning av BGI till blå-grön-vit infrastruktur (BGVI) kunde motiveras. Ramverket identifierade potentialen för ett bredare utbud av ekosystemtjänster med BGVI jämfört med BGI. Även om den tekniska funktionen hos BGI i tempererade klimat är känd, är prestandan i kalla klimat (som BGVI) mindre studerad. När BGI-konceptet utvidgas till BGVI identifieras möjligheter att utvärdera ekosystemtjänster (både positiva och negativa) i relation till säsongsvariationer.

Pär Sagrelius

Sagrelius, Pär - Industridoktorand

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser