Hoppa till innehållet
Godecke Blecken
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Jag vill bidra med både aktuell forskning och erfarenheter från branschen”

Publicerad: 27 mars 2022

Godecke-Tobias Blecken, professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, jobbar både som forskare, lärare och konsult. I klassrummet jobbar han hårt för att involvera studenterna i undervisningen.

Vad forskar du inom?

– Jag forskar främst om dagvattenhantering och blågrön infrastruktur. Här ingår allt från fördröjning av vattenflöden och volymer, rening av dagvatten och möjliga socioekonomiska mervärden av blågrön infrastruktur. Här ingår labb- och fältstudier där det finns möjlighet för studenterna att delta i projektuppgifter och examensarbeten. Fokus i arbetet har varit långtidsfunktion av dagvattensystem och funktionen i vårt skandinaviska klimat. Vi gör mycket forskning om mikroplast som är ett mycket aktuellt ämne just nu. Dessutom tittar vi på påverkan av dagvatten på naturliga vattendrag och utför mätningar i olika svenska städer.

– Vid sidan av min forskning arbetar jag som dagvattenexpert på Sweco. Där stödjer jag dagvattenutredningar, provtagningar, utformning av dagvattenreningsanläggningar och dagvattenhantering i samband med industrietableringar.

I vilken kurs möter studenterna dig?

– De kommer att möta mig i alla dagvattenrelaterade kurser, t ex dagvattenkvalité och rening, blågrön infrastruktur och klimatanpassning och dagvattendelen i kursen innovativ vattenhantering i allra första läsperioden på programmet.

Berätta lite om kurserna du undervisar i?

– Kurserna belyser olika aspekter av dagvattenhanteringen. Dagvattnet är avrinningen från regn- och smältvatten. Det finns utmaningar kring frågor som rör vattenkvantitet, till exempel höga flöden och volymer som kan orsakar översvämningar, inte minst i samband med de pågående klimatförändringarna, och vattenkvalitet, till exempel förorening av badvatten, hav och vattendrag med näringsämnen, mikroplast och alla möjliga andra ämnen. Dessa frågor tas upp utifrån olika vinklar i kurserna blågrön infrastruktur, klimatanpassning och dagvattenkvalitet och rening.

– Dessutom kommer vi att titta på multifunktionalitet av dagvattensystem med blågrön infrastruktur. I våra städer och samhällen råder det ont om plats och att reservera stora ytor för ett syfte fungerar ofta inte. Därför behöver vi implementera multifunktionell infrastruktur som kan rena och fördröja dagvatten men även leverera andra miljömässiga eller socio-ekonomiska mervärden, till exempel även vara ett rekreationsområde under torrväder och gynna biodiversitet. Här kommer vi att undersöka vilka möjligheter som finns, men även identifiera intressekonflikter och hur vi kan lösa dem.

Vad vill du att studenten ska få med sig från dina kurser?

– Jag vill ge studenterna en omfattande kunskap som både knyter an till den aktuella forsknings- och kunskapsfronten samt till pågående projekt och erfarenheter från branschen. Jag jobbar hårt för att involvera studenterna aktivt i undervisningen. Jag tycker att det är viktigt att läraren är engagerad i sina kurser och i sitt ämne.

Varför ska man läsa vattensystem och miljö?

– För att man får omfattande kompetens inom några områden som är väldigt relevanta för den pågående omställningen av vårt samhälle. Man får kunskap om klimatanpassningen av våra samhällen och om resurseffektiva och miljövänliga vattensystem. Våra studenter kommer att ha många möjligheter efter examen. Här i norra Sverige kan man jobba med de pågående stora industrietableringarna där bred kompetens inom vatten- och miljörelaterade frågor behövs. Men du kan också jobba internationellt där frågor kring vattenförsörjning, klimatanpassning och vattenkvalitet blir allt viktigare.

– Eftersom branschen efterfrågar ingenjörer med kompetens inom vattenområdet kan man nästan garantera studenterna att de hittar en intressant och relevant arbetsplats efter examen.

På vilket sätt samarbetar ni med näringslivet?

– Vi har omfattande samarbete med kommuner och företag i hela Sverige. Vi har fältanläggningar där vi undersöker VA-system i hela Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Detär en unik tillgång även för studenterna när det kommer till projekt- och examensarbeten. Vi har också en rad pågående projekt i samarbete eller på uppdrag av statliga myndigheter, t ex. Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

– Eftersom jag jobbar både som lärare och som konsult är jag själv också ett exempel på ett fungerande samarbete och utbyte mellan näringslivet och akademin.

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser