Hoppa till innehållet
snowmelt
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Klimatanpassade designkriterier för grön infrastruktur?

Publicerad: 30 juni 2022

I samband med den ökande urbaniseringen och globala uppvärmningen finns ett växande intresse för implementering av grön infrastruktur i olika klimat och regioner. Att identifiera lämpliga designkriterier för dessa anläggningar är viktigt för att säkerställa en lokal anpassning av designen för att uppfylla miljökraven.

Dagvattenlösningar som utformats för tempererade förhållanden fungerar ofta inte tillfredsställande under vintermånaderna. Därför behövs en bättre förståelse för de viktigaste processerna som påverkar funktionen av grön infrastruktur för att säkerställa anläggningarnas funktionalitet och breda användbarhet under olika klimatförhållanden.

I en studie jämförde doktoranden Iván Mantilla hydrologiska funktionen av grön infrastruktur i elva svenska städer genom att använda identiska designkonfigurationer och urskilja klimatförhållandenas påverkan. Långtidssimuleringar baserade på 23-åriga meteorologiska tidsserier användes som indata för SWMM modellen, med kontroller för hållbara dagvattenanläggningar: ett biofilter och ett grönt tak.

Det påvisades stora skillnader i den potentiella fördröjningsförmågan för de undersökta städerna, både på års- och säsongsnivå. Anledningen till detta är främst utsträckningen av vinter/vårsäsongen och fördelningen av nederbördsmönster (med avseende på biofilter) och sekvensen av regniga dagar/torra perioder och evapotranspirationshastighet (med avseende på gröna tak). Vinter/vår och sommar visade de största/minsta skillnaderna mellan årstiderna. Dessa resultat tyder på att designen behöver anpassas till den rumsliga-temporala fördelningen av nederbörds- och avrinningsmönster som genereras av snösmältning och ”regn-påsnö”-händelser i områden där snösmältning utgör en stor del av avrinningen. Dessutom belyser de erhållna resultaten sambandet mellan omfattningen av vinterperioden (lägre infiltrationskapacitet) och försumbara avdunstningshastigheter under de kalla månaderna - faktorer som leder till lägre årlig prestanda för grön infrastruktur belägen i urbana områden i norra Sverige.

graph
Ivan Mantilla

Ivan Mantilla, Doktorand

Telefon: 0920-493977
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser